Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Xefe Estado Maior Jeral, Falintil-Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL) Tenente Jeneral Domingos Raul “Falur Rate-Laek” dehan, durante ne’e membru feto F-FDTL na’in 3 mak partisipa tiha ona iha misaun paz ONU nian.

Xefe Estado Maior Jeral, Falintil-Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL) Tenente Jeneral Domingos Raul “Falur Rate-Laek” dehan, durante ne’e membru feto F-FDTL na’in 3 mak partisipa tiha ona iha misaun paz ONU nian.

"Durante ne'e ita haruka ona ita-nia membru F-FDTLfeto nain 3 hamutuk ho mane sira hodi partisipa misaun paz ONU nian," nia salienta.

Nia hatete, feto sira iha forsa armada sira-nia knaar aumenta ba bei-beik iha unidade, komponente, no Quartel Jeneral F-FDTL no to'o ona apoiu misaun paz sira iha mundu.

"Feto importante tebes iha situasaun prevensaun, rezolusaun no konstrusaun pós-konflitu, no iha manutensaun no promosaun ba paz," Tenente Jeneral Falur Rate-Laek informa.

Entretantu, Komandante Sentru Treinamentu Apoiu Paz, Tenente Leandra Farinda Gonzaga dehan, dezenvolvimentu feto iha instituisaun F-FDTL dadaun ne'e hautudu mudansa tebes kompara ho tinan uluk hanesan rezultadu ne’ebé refere katak feto mós partisipa ona iha misaun paz ONU nian.

"Ita-nia governu no instituisaun F-FDTL fó oportunidade ba halo manutensaun paz, tanba ne’e ita-nia feto sira preparadu ona iha treinamentu kona-ba oinsá atu ba halo misaun manutensaun ba paz," Tenente Gonzaga informa.

Nia hatutan, dadaun ne'e sira prepara ona feto hamutuk na’in 10 hodi partisipa iha misaun manutensaun ba paz.

Total feto iha instituisaun F-FDTL hamutuk na’in 361 mak durante ne'e hala'o knar nudar parte forsas defeza Timor-Leste nian.