Segunda, Janeiro 25, 2021
Total visitors: 544459

Prioridade ba reitor foun Universidade Nasional Timor-Lorosa’e (UNTL) iha nia mandanto atu reforsa ensino, peskiza, no serviso ba komunidade.

Prioridade ba reitor foun Universidade Nasional Timor-Lorosa’e (UNTL) iha nia mandanto atu reforsa ensino, peskiza, no serviso ba komunidade.

Leia mais...

Presidente Konselhu Administrasaun Eletrisidade Timor-Leste Empreza Publika (EDTL, E.P.), Paulo da Silva informa 76 sukus husi 452 sukus iha teritorio tomak mak seidauk iha asesu ba eletrisidade tanba ne’e sei fo mos prioridade halo instalasaun ba suku balun.

Presidente Konselhu Administrasaun Eletrisidade Timor-Leste Empreza Publika (EDTL, E.P.), Paulo da Silva informa 76 sukus husi 452 sukus iha teritorio tomak mak seidauk iha asesu ba eletrisidade.

Leia mais...

Diretora Armajenamentu no Distribuisaun, iha Servisu Autonomia Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Saturlina Ximenes informa katak 167 ou 37% items medikamentu husi total 454 items iha lista medikamentu Timor-Leste, mak stok iha armajena central laiha ona.

Diretora Armajenamentu no Distribuisaun, iha Servisu Autonomia Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Saturlina Ximenes informa katak 167 ou 37% items medikamentu husi total 454 items iha lista medikamentu Timor-Leste, mak stok iha armajena central laiha ona.

Leia mais...

Presidente Konselho Administrasaun Bee Timor-Leste, Empreza Publika (BTL, E.P), Carlos Peloi dos Reis hateten protesaun ba rekursu bee tantu rai leten no rai okos sai prioridade principal ba sira atu garantia tanba ho rekursu bee ne’ebe sufisiente sira bele atinji indikador tolu ne’ebe governu fo hanesan fornese bee ba sidadaun sira durante 24 oras, asegura sidadaun ne’ebe seidauk iha asesu ba sistema bee iha asesu, no hasa’e reseitas husi bee nian.

Presidente Konselho Administrasaun Bee Timor-Leste, Empreza Publika (BTL, E.P), Carlos Peloi dos Reis hateten protesaun ba rekursu bee tantu rai leten no rai okos sai prioridade principal ba sira atu garantia.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04