Quarta, Setembro 22, 2021

Membru Parlamentu (MP), Deputado Adriano do Nacimento hateten governu tenke halo investigasaun profunda ba kauza ema mate barak iha komunidade no utiliza prova ida ne’e hodi konsiensializa komunidade konaba ezistensia no perigu surtu Covid-19 nia variante Delta tanba agora dadaun loron ida ema nain 10 resin maka mate.

Membru Parlamentu (MP), Deputado Adriano do Nacimento hateten governu tenke halo investigasaun profunda ba kauza ema mate barak iha komunidade no utiliza prova ida ne’e hodi konsiensializa komunidade konaba ezistensia no perigu surtu Covid-19 nia variante Delta.

Leia mais...

Diretor Nasional Empregu Exterior (DNEE), Iha Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE), husu trabalhador Timoroan hamutuk nain 300 iha Australia bele fila ona mai Timor tanba sira nia kontratu hotu ona, no sai ona husi sistema.

Diretor DNEE, Filomeno Soares, hateten trabalhador hirak ne'e sira nia kontratu hotu durante fulan sia ona no kompanhia labele prolonga sira nia kontratu tanba situasaun Covid-19 osan la iha hodi selu trabalhasor sira.

Leia mais...

Diretora Jeral Prestasaun Servisu, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa sira simu tan doasaun kama kompleta ho kulsaun, sumasu, hena no meja hamutuk unidade 400 husi Korea International Cooperation Agency (KOICA), hodi hasa’e protidaun fasilidade izolamentu iha munisipiu sira.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa sira simu tan doasaun kama kompleta ho kulsaun, sumasu, hena no meja hamutuk unidade 400 husi Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Leia mais...

Membru Parlamentu Nasional, Deputado Joaquim do Santos hateten akompañante pasiente sira ne’ebe halo tratamentu iha hospital Bali no Jakarta, Indonesia, durante fulan tolu ona seidauk simu sira nia subsidiu ba alimentasaun.

Membru Parlamentu Nasional, Deputado Joaquim do Santos hateten akompañante pasiente sira ne’ebe halo tratamentu iha hospital Bali no Jakarta, Indonesia, durante fulan tolu ona seidauk simu sira nia subsidiu ba alimentasaun. Nia salienta kondisaun ida ne’e seriu presiza atensaun urgente husi governu tanba liga ho nesesidade bazika ema nian, liu-liu ba alimentasaun.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04