Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Negosiante Roda tolu (R3) ne’ebe mak durante ne’e fa’an iha Palacio Governu oin to’o Lesidere hein hela promesa husi Xefe Estadu kona-ba atu harii uma ida-idak ba negosiante sira maibe to’o agora laiha rezultadu.

“Iha fulan kotuk Prezidenti rasik mai koalia ho ami katak,’hau sei planu halo uma ida-idak ba imi sira fa’an gerobak, atu nune’e imi bele fa’an imi nia sasan,” hateten negosiante R3, Sergio dos Reis, semana kotuk iha Akait,Dili.

Leia mais...

Tuir Sekretariu Jeral ba Sindikatu Profesores Timor-leste (SPTL), Francisco da Costa, katak maske governu aloka orsamentu ba Ministeriu Edukasaun bo’ot tebes maibe realiadade eskola barak mak kontinua menus fasilidade inklui kondisaun eskola ne’ebe aat.

“Hau nudar professor ida sente triste tanba orsamentu ba Ministeriu Edukasaun bo’ot teb-tebes maibe na realidade estudante balun kontinua tur deit iha rai hodi hala’o prosesu aprendijazen nomos kondisaun eskola ladiak atu fasilita estudante sira atu estuda ho diak,” preokupa Francisco da Costa, semana kotuk iha Dili.

Leia mais...

Sekretariu Estadu Rekursu Naturais (SERN) Alfredo Pires  hateten, Timor-leste  mantein nafatin nia pozisaun  atu dada kadoras  mai Timor-leste.

“Importanteba Timor-leste ,se deit mak ita koalia ,klaru ita mantein nafatin ita nia pozisaun ,tanba povu tomak hakarak kadoras mai timor, “hateten Sekretariu Estadu Rekursu Naturais (SERN) Alfredo Pires semana kotuk hafoin halo enkontru ho Manajer Diretor  CEO- Woodside, Peter Coleman  iha Mandarin,Dili.

Leia mais...

Relasiona ho orsamentu 6 milioens ne’ebe Parlamentu aprova hodi rehabilita Stadiu Munisipal no Ginamnaziu Gedung Matahari Terbit (GMT) Dili, iha tempu badak membru Komisaun H Parlamentar sei ba halo fiskalizasaun ba iha fatin rua ne’e.
“Ami sei toma desizaun hodi ba vizita fatin rua ne’e,hare to’ok item sira ne’e implementasaun diak ka la’e no kualidade ga la’e,” hateten Prezidenti Komisaun H, Antonio Cardoso semana kotuk iha Parlamentu.

Leia mais...