Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Tuir Diretor Kurikulum Nasional, Raimundo Jose Neto hateten kurikulu ba Ensino Secundario to’o agora seidauk implementa  no sei uza nafatin sistema Indonezia nian.
“La’os dehan la tuir kurikulum maibe ami bolu  kurikulum tranzitorio (kurikulum ne’ebe adapta husi sistema Indonesia nian) depois ita  altera  balun, ita mantein aumenta fali balun, subtitui balun tuir realidade Timor Leste nian,” hateten Diretor Kurikulum Nasional, Raimundo Jose Neto semana kotuk iha  Vila Verde, Dili.

Leia mais...

Tuir reprezentante povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) katak, ema ne’ebe  lori no uza droga  iha Timor-leste,ne’e krime no presiza atensaun husi estadu ho governu hodi toma medidas.
“Polisia Imigrasaun, Beacukai no Polisia Fronteira tenke kontrola ema tama sai no tenke hola medidas maka’as ba sira ne’ebe lori droga ne’e   tanba ne’e krimi,”hateten Deputadu Domingos Sarmento, semana kotuk (05/09) iha PN.

Leia mais...

Tuir membru Parlamentu Nasional katak hahalok baku ema no oho ema, sunu uma no asaltu ema ne’e krimi, tanba ne’e sei deit mak involve iha kazu hanesan ne’e tenke prosesa tuir lei.
“Satan polisia mak baku fali ema, konsidera polisia mos halo krimi no tenke prosesa sira tuir lei kodiku prosesu penal ne’ebe iha,”hateten Deputadu Adriano do Nascimento, semana kotuk (06/09) iha Parlamentu.

Leia mais...

Tuir membru Parlamentu Nasional katak  iha Outubru  Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2012 nian tama ona iha Parlamentu atu halo diskusaun tanba tuir lei fulan 3 antes orsamentu anu fiscal remata, orsamentu jeral foun tenke tama fali.

Leia mais...