Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Kordenadora Grupo Suporta Inan, iha Suku Manleuana, Dili, Lidia Silva hateten sira nia servisu mak halo sensibilizasaun no atividade demostrasaun tein hahan nutritivu ba labarik idade fulan 6 até idade tinan lima.

Kordenadora Grupo Suporta Inan, iha Suku Manleuana, Dili, Lidia Silva hateten sira nia servisu mak halo sensibilizasaun no atividade demostrasaun tein hahan nutritivu ba labarik idade fulan 6 até idade tinan lima.

Nia dehan kada fulan sira realiza atividade demostrasaun tein hahan nutritivu ba labarik sai tama aldeia sira atu hanorin familia sira, liu-liu inan aman konaba eskolla produtu aihan ne’ebé nutritivu no prepara hahan ba labarik sira. Alende ne’e sira mos enkoraja no apoia inan sira fo susu bebe deit ba bebe foin moris to’o idade fulan neen no kontinua fo hahan nutritivu ba bebe.

“Kada fulan Fundasaun Alola suporta ami osan $20 dolar amerika, la sufisiente atu sosa produtu lokal sira tanba ita nia produtu lokal folin karun ba beibeik hanesan uluk hudi tasak sasuit ida $0,50 sentavus agora sa’e ba $2 dolar, entau ho labarik ne’ebé barak hahan la to’o,” nia hateten hafoin simu visita husi Ministra Reinu Unidu ba Indo-Pasifiku, Anne Marie-Trevelyan iha suku Manleuana, Dili.

Nia hateten sira sei halo esforsu servisu makas atu eduka familia sira tau matan ba oan sira nia nutrisaun atu sira labele monu ba kondisaun malnutrisaun.

Nia hatutan sira mos halo atividade identifikasaun ba kazu malnutrisaun no halo monitorizasaun rutina ba kondisaun labarik sira nian iha nivel aldeia.

Nia informa total membru grupo suporta inan iha suku Manleuana hamutuk 25 ne’ebé halao servisu voluntariu kobre aldeia hamutuk 10 ho total populasaun 18076.

Entretantu, Xefe Suku Manleuana, Jacob Tilman Soares apresia servisu grupo suporta inan nian tanba rezultadu diak tebes ajuda familia sira tau matan ba labarik sira, liu-liu sira ne’ebe sofre malnutrisaun.

“Agora ami buka oinsa kontinua lao ba oin tanba ita hare barak liu mak lahetan informasaun tanba hela do’ok. Entau ho prezensa grupo ida ne’e sira lao sai tama uma fo informasaun no hare labarik sira,” nia hateten.

Nia hateten sira mos halo esforsu atu dezenvolve infrastrutura bazika iha suku laran, liu-liu asegura komunidade sira hotu hetan asesu ba bee moos ho sufisiente atu bele evita moras infesaun sira ne’ebé tau labarik sira iha risku hetan malnutrisaun.

Iha parte seluk, Ministra Reinu Unidu ba Indo-Pasifiku, Anne Marie-Trevelyan kongratula governu, liu-liu Ministeriu Saúde no parseiru sira ne’ebé adopta ona modelu grupo suporta inan tanba intervensaun tenke hahu iha komunidade.

“Modelu grupo suporta inan ne’e ezemplu ne’ebé fantastiku tebes no lembra hikas fali hau ba tinan hira liu ba hau mos voluntariu grupo suporta inan, ne’ebé halo servisu furak tebes,” nia hateten.

Nia dehan governu Reinu Unidu orgulho anunsia apoia fundu ba programa saúde, ne’ebé servisu parseria ho UNICEF atu haforsa servisu grupo suporta inan nian ba kombate malnutrisaun ba labarik sira iha Timor-Leste.