Sexta, Junho 14, 2024
Total visitors: 766366

Governu, liu husi Ministeiru Komérsiu Indústria (MTK) no Autoridade Munisípiu Dili, kontinua husu vendedór sira tantu iha dalan ibun inklui iha merkadu Manleuana no Taibesi atu kopera no kolabora hodi re-organiza sidade Dili, sai sidade ne’ebé furak no bonita iha ema nian matan.

Ministru Komérsiu Indústria, Filipus Nino Pereira, rekoñese numeru vendedór iha merkadu no iha dalan ibun sira aumenta makas.

Ministru Komérsiu Indústria, Filipus Nino Pereira, rekoñese numeru vendedór iha merkadu no iha dalan ibun sira aumenta makas, entau ejiji governu atu estabelese fasilidade merkadu ida ne’ebe dignu ba sira atu halo negosiu tanba ne’e governu hare ona atu halo alargamentu ba merkadu rua ne’e hodi akumula vendedór hotu-hotu.

“Ita husu nafatin koperasaun no kordenasaun servisu hamutuk tantu husi autoridade munisipiu Dili nian inklui mos vendedor sira tanba sira mak nain. Governu sei la taka matan sei kontinua buka atu asegura, fasilita, no regula importante mak sira tenke kopera,” nia hateten hafoin halo enkontru ho Presidente Autoridade Munisipiu Dili, iha Matadoru, Dili.

Nia hateten iha merkadu Manleuana sei alarga tan atu iha fatin apropriadu hodi asegura vendedor sira tanba iha ona rai no iha merkadu Taibesi, iha ona rai purvolta 12 hektares atu halo konstrusaun alargamentu ba merkadu.

Nia hatutan planu sira ne’e sei tama iha planu asaun annual tinan 2024, maibe depende mos ba nesesidade tanba dadaun ne’e governu hahu estabelese merkadu munisipal iha Munisípiu Lautem, Baucau, Ermera no sei kontinua ba munisípiu seluk tanba merkadu mak fatin sirkulasaun ekonónomia povu iha kraik.

Iha parte seluk, Presidente Autoridade Munisipiu Dili, Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro hateten tuir dekretu lei numeru 33/2008 konaba Higiene no Ordem Públika, bandu negosiante sira faan iha dalan ibun, espasu publiku sira hanesan jardin. Maibe laiha kondisaun merkadu ne’ebé apropriadu ba sira no situasaun ekonómia obriga vendedór sira ne’e viola lei.

“Hau hakarak hateten katak ami la duni, husu koperasaun atu oinsa bele organiza hadia Dili ne’e. Dalaruma ema hanoin Dili ne’e Presidente Autoridade no Administrador sira nian deit, lae Dili ne’e ita hotu ne’ebé hela iha Dili tenke toma responsabilidade atu hadia no organiza,” nia hateten.

Nia hateten koperasaun ne’ebé sira presiza mak negosiante sira labele hela no toba iha fatin sira ne’ebé sira faan sasan hanesan iha jardin Largo Lesidere, ne’e laos fatin uma. Inklui mos merkadu laos fatin para hela metin ho familia sira.

Nia hatutan asaun seluk labele faan to’o tortoar leten sira hotu no mantein ambiente moos labele soe foer arbiru iha fatin sira ne’ebé sira faan sasan ba.

Nia informa iha orsamentu ratifikativu 2023, sira tua ona orsamentu atu halo manutensaun ba saniamentu baziku iha markadu Manleuana no Taibesi.