Quinta, Junho 01, 2023
Total visitors: 754002

Koordenadora Breastfeeding, iha Hospital Nacioncl Guido Valadares (HNGV), Amelia Amaral Soares, informa bebé sira-ne’ebé inan mate dala barak obrigadu médiku sira fó rekomendasaun susuben formula, bainhira família laiha inan fó susu seluk ne’ebé hakarak fahe susuben ba bebé.

Koordenadora Breastfeeding, iha Hospital Nacioncl Guido Valadares (HNGV), Amelia Amaral Soares, informa bebé sira-ne’ebé inan mate dala barak obrigadu médiku sira fó rekomendasaun susuben formula, bainhira família laiha inan fó susu seluk ne’ebé hakarak fahe susuben ba bebé.

“Inan sira-ne’ebé mate bebé mai baixa iha perinatologia, ami ko’alia ho família fó opsaun rua mak primeiru iha família inan balun fó susu bebé ami ajuda halo relactasaun atu inan nia susuben iha hodi fó susu bebé, se laiha ami konsulta ho médiku sira atu deside fó susuben seluk ba bebé durante fulan neen,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Díli.

Nia dehan susuben formula bele halo bebé bosu, maibé bebé la hetan nutrisaun. Maibé laiha opsaun seluk ba bebé sira-ne’ebé inan mate no sira-ne’ebé inan ho moras mentál.

Nia hateten bebé sira-ne’ebé hetan rekomendasaun husi médiku fó susuben formula tanba kondisaun balun, sira apoia fó edukasaun ba família atu prepara susuben ho seguru hodi labele implika ba bebé nia kondisaun saúde.

Nia informa risku fó susuben formula ba bebé no inan sira mak la naturál, gasta tempu, bebé bele mate, hamosu diareia, azma, eczema, alerjia, konstipasaun, infesaun iha tilun no halo nehan aat, nivel IQ menus, sistema imunidade ne’ebé laduun di’ak, aumenta insidensia ba kankru, labarik nia kresimentu laduun di’ak, laiha protesaun hasoru osteoporoze, karun no nutrisaun ladi’ak, espasu ba isin-rua ki’ik, mensturasaun sedu, sangramentu pos-partu, susuben formula no bibiron kontaminadu tanba ne’e bebé sira.

Tuir dadus iha fulan Janeiru bebé ne’ebé hetan rekomendasaun fó susuben formula hamutuk na’in 15, iha fulan Fevreiru hamutuk na’in 27 no fulan Marsu hamutuk na’in 17.

Iha parte seluk, Ministra Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten sira iha ona diskusaun ho UNICEF no Organizasaun Mundial Saúde (OMS) atu estabelese banku susuben hodi asegura bebé sira-ne’ebé inan mate no inan iha kondisaun saúde la premite atu fó susu bele hetan susuben durante fulan neen inisiu moris.

Nia salienta presiza tempu atu estabelese servisu ida-ne’e, maibé sira halo ona esforsu balun prepara ekipamentu sira.

“Ita-nia bebé mak fini ba nasaun Timor-Leste, no susuben inan mak fundasaun ba moris ita-nia oan sira-nian. Bainhira ita bele atinji suporta, proteje no promove susuben inan ita sei hadia ita-nia oan sira-nia saúde no hamenus kazu malnutrisaun ba labarik sira iha Timor-Leste,” nia hateten.

Nia konsiente taxa mortalidade inan iha Timor-Leste, sei aas 195/100,000, ne’e hatudu bebé barak ne’ebé la hetan inan nia susuben.

Iha oportunidade ne’e, nia enkoraja profesionais saúde sira hotu, voluntariu grupo suporta inan sira no sosiedade atu apoia no suporta inan sira fo susuben esklusivu ba bebé sira durante fulan neen inisiu moris.