Domingo, Abril 21, 2024
Total visitors: 766366

Diretór Administrasaun Finansas e Apoia Logístika, iha Hospital Nasionál Guido Valadares (HNGV), Raul Humberto Gama informa iha fulan janeiru tinan 2023, hospital konsege rekolla reseita ho montante $32,983.06 ba kofre estadu.

Diretór Administrasaun Finansas e Apoia Logístika, iha Hospital Nasionál Guido Valadares (HNGV), Raul Humberto Gama informa iha fulan janeiru tinan 2023, hospital konsege rekolla reseita ho montante $32,983.06 ba kofre estadu.

Nia dehan reseita ne’ebé kobra husi ema estranjeiru hamutuk $11,423.76 no sidadaun nasionál ho montante $21,559, ne’ebé utiliza sala enfarmaria VIP, halo medical checkup hanesan radiolojia, CT-Scan, X-ray, hasai ran no teste diagnóstika seluk. Alende ne’e rekolla mós husi arrendamentu.

“Karta estadu médiku nian ne’e tama iha medical chekup, ne’ebé karta estadu médiku ba servisu no bolsu estudu ruma nia kustu depende ba nia ezaminasaun. Entaun bainhira halo ezaminasaun presiza iha detallu diskrisaun ba ezaminasaun saida-saida,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Díli.

Nia hateten dadaun ne’e sei utiliza hela diploma ministeriál anteriór, ne’ebé presu ba ezaminasaun sira-ne’e sei hanesan inklui sala VIP nian ba pasiente estranjeiru $45 dolar amerikanu kalan ida no pasiente nasionál $35 dolar amerikanu.

Nia hateten sira elabora ona esbosu foun konaba presu ba ezaminasaun sira inklui sala VIP nian atu submete ba ministériu saúde. Maibé seidauk tanba ne’e sei utiliza nafatin diploma anterior, maske kustu sira ne’e la razoável ona ho presu reajente atuál iha merkadu.

Iha parte seluk, Membru Parlamentu Nasionál, deputada Lidia Norberta hateten analiza teste barak mak seidauk bele halo iha Hospital Nasionál Guido Valadares (HNGV) inklui ezame endoskopia nian tanba realidade sira haruka ba klinika privadu DMC hodi haruka amostra ba rai-liur atu halo analiza.

“Ita tau autonomia Hospital Nasionál Guido Valadares hodi nune’e atende buat hotu, tanba sa ita fó tiha autonomia nusa akontese ida-ne’e, entaun lalika autonomia husi sentraliza nafatin ba ministériu saúde atu kontrola,” nia hateten.

Nia hateten HNGV úniku hospital bo’ot iha rai-laran, maibé kondisaun sira liga ba infrastrutura, ekipamentu, medikamentu no rekursu humanu nafatin sai dezafiu ba servisu prestasaun saúde ne’ebé kaulidade ba povu tanba sempre halerik laiha espasu sufisiente, falta aimoruk, reajente laiha.