Quarta, Outubro 28, 2020
Total visitors: 530672

Universidade da Paz (UNPAZ) hari monumento ida ba saudozu fundafor no reitor, Lucas da Costa “Rama-Metan”, hodi kumpri nia hakarak bainhira sei moris katak, kuando nia mate tenke hakoi iha UNPAZ.

Reitor atual UNPAZ nian, Adolmando Soares Amaral hateten bainhera saudozu Rama Metan sei moris hatudo hela fatin katak kuando nia mate tenke halot nian mate isin iha resinto universidade nian.

Reitor atual UNPAZ nian, Adolmando Soares Amaral hateten bainhera saudozu Rama Metan sei moris hatudo hela fatin katak kuando nia mate tenke halot nian mate isin iha resinto universidade nian, maibe tanba tenki kumpri desizaun husi Estado, ikus ba halot iha jardim herois iha Metinaro.

“Ita hari monumento ne’e hodi kompri saida mak saudozu Lucas da Costa “Rama-Metan koalia hela bainhira nia sei moris,” Reitor Amaral hateten iha UNPAZ.

Nia dehan, sira hamutuk ho saudozu ne’e tinan naruk ona, tanba ne’e nia isin mate bele ba halot iha semiteriu Metinaro maibe husi parte universidade tenke halo monumento ne’e iha UNPAZ nia resintu laran.

“Monumento ne’e ita sei husu familia atu bele bolu fali saudozu nia klamar tanba nia sei moris hakarak fatin ida ne’e,” nia hateten.

Enkuanto, total orsamento ba konstusaun jardim no monumento, BOQ, mau de obra, ho halo estatua ne’e hamutuk $49.058,30, no monumento ne’e halo iha Baucau, no hetan inagurasaun husi Arcebispo Dom Verjilio do Carmo.

Iha fatin hanesan, Prezidente Fundasaun Neon Metin, Jose Menezes Soares da Costa, hateten fundasaun halo monumento ne’e halo hodi hatudo ba jerasaun foun sira hodi rekonhese katak saudozu Lucas da Costa “Rama Metan” mak fundador ba UNPAZ.

Nia dehan, signifika husi monumento ne’e katak universidade atu fo homenazem ba fundador diak ida ne’ebe inspira ema hotu, no hein katak hanoin diak sira ne’e, bele inspira nafatin jerasaun ba jerasaun.

“Monumento ne’e hanesan ilhas saudozu nian rasik,” Prezidente Fundasaun Neon Metin Menezes hateten.

Nia rekonhese katak saudozu Lucas da Costa “Rama-Metan” mak fundador lolos ba Universidade da Paz UNPAZ ne’ebe mak hari to’o ohin loron.

Entertanto, reprezentante familia saudozu Lucas da Costa, “Rama Metan”, Raimundo Gonsalves hateten, hahu husi loron 12 fulan setembro ho inaugurasaun estatua saudozu nian hatudo katak misaun no dever familia remata ona, no la mete tan saida mak saudozu halo hela iha UNPAZ.

“Maibe iha momento ida, ami iha akordo ida, husi familia, ami sei lori fila-fali saudozu ninia fatuk tuir kultura Timor ka adat Atsabe nian, mai intrega ba iha Universidade da Paz hodi nia bele hein to’os ne’ebe mak nia kuda hela durante sei moris,” familia Gonsalves hateten.

Tanba ne’e nia dehan, publiku agora hatene katak kaolia konaba UNPAZ koalia mos konaba Rama-Metan, no agradese mos ba UNPAZ tanba rekonhese ona saudozu nia sakrifisio ho estatua ne’e rasik.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04