Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Tuir membru Parlamentu Nasionál Deputada Fernanda Borges katak ba timoroan ne’ebé hela iha estranjeiru sira bele tuir votasaun maibe agora tarde ona tanba seidauk iha preparasaun ne’ebé diak husi Comisaun Nasionál Eleisaun (CNE) no Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE).
“sira iha direitu atu tuir votasaun iha eleisaun jeral 2012 agora maibe hau suejere diak liu rai lai prepara ba eleisaun iha 2017 nian, se la’e atrapalla CNE no STAE no justisa halo pasaporte,”hateten Deputada Fernanda Borges, semana kotuk iha Parlamentu.

Tuir Prezidente Komisaun A Parlamentar ne’e, katak atu sidadaun Timor oan ne’ebé hela iha estranjeiru bele vota iha liur, presiza lei ida atu regula sira.
“Hau hatene situasaun iha rai laran no iha rai liur e hau hanoin defisil ita atu implementa e bele fo impaktu bo’ot ba iha rai laran tanba eleisaun iha rai liur ita labele kontrola ho didiak,” Borges duvida.
Alende ne’e, Prezidente Partidu Unidade Nasionál (PUN) ne’e hatutan, orsamentu ba preparasaun atu sidadaun sira iha liur tuir votasaun seidauk iha.
“Mais diak liu mak governu AMP hare kestaun ne’e e ita rai lai hodi prepara aan didiak ba eleisaun 2017 mak ita halo votasaun iha liur,”nia dehan.
Entretantu tuir Deputadu Faustino dos Santos alias Renan Selak,katak atu votasaun iha liur bele la’o ho diak no transparansia, CNE tenke asegura buat hotu-hotu.
Kona-ba Timor oan ne’ebé hela no sai sidadaun Indonezia, ne’ebé sei tuir votasaun iha eleisaun jeral 2012, Renan Selak dehan “problema oituantanba ema sira ne’ebé moris iha Indonezia, lei Indonezia la premite atu sira nia sidadaun dupla nasionálidade,” nia dehan.
Tanba tuir nia, se sidadaun dupla nasionálidade depois tuir votasaun bele fo impaktu ladiak ba relasaun amizade nasaun rua ne’e.
Kona-ba Timor oan sira ne’ebé hela iha liur tuir votasaun uza sistema Brazileiru nian ne’ebé uza de’it makina hodi halo kontajen, eis veteranus ne’e dehan nia parte seidauk hetan informasaun kona-ba ne’e.
“Maibe ami konkorda sa meus saida de’it mak CNE alkansa no uza, mas importante mak tenke iha transparansia, neutralidade duni,”nia hateten.
Entretantu bainihra jornalista tenta konfirma asuntu ne’e ba iha Diretor STAE, Tomas Cabral, maibe la konsege tanba Diretor laiha fatin.