Sexta, Março 01, 2024
Total visitors: 766366

Prezidente Bee Timor-Leste, Empreza Públika (BTL, E.P), Carlos Peloi dos Santos informa projeitu melloramentu sistema bee moos iha kapital postu administrativu 22, ne’ebé kontratu halao iha periodu tinan 2022 até 2023, postu rua mak inagura ona maioria seidauk finaliza.

Prezidente Bee Timor-Leste, Empreza Públika (BTL, E.P), Carlos Peloi dos Santos informa projeitu melloramentu sistema bee moos iha kapital postu administrativu 22 postu rua mak inagura ona maioria seidauk finaliza.

Nia dehan kapital postu rua ne’ebé projeitu finaliza ona no komunidade utiliza ona bee mak postu administrativu Mehara Munisípiu Lautem no postu administrativu Kailako. Projeitu 20 seluk sei finaliza hotu iha tinan ne’e 2024.

“Husi 22 kapital postu ne’e rua mak ita inagura ona iha tinan 2023, mak Mehara no Kailaku. Restu seluk balun atinji ona 90% até balun foin 10%, liu-liu sira ne’ebé foin asina kontratu fulan ikus tinan 2023, hanesan iha postu Fatululik,” nia hateten iha servisu fatin Colmera, Dili.

Nia rekoñese dalabarak kompañia vensedor sira ezekuta obra la tuir tempu ne’ebé determina iha kontratu tanba fator asesu ba material sira tenke importa presiza tempu, kestaun sosial sira ne’ebé impede servisu iha treinu no dezeño mos bele tanba kondisaun strutura rai bele akontese mudansa iha treinu.

Nia hateten iha kontratu defini klaru kompañia ne’ebé la termina servisu tuir tempu sei kona sansaun koima, maibe depende ba razaun ne’ebé sira aprezenta razoavel mak sei la aplika koima.

Nia haktuir programa governu anterior nian foku ba melloramentu sistema bee iha kapital postu administrativu 49 iha teritorio tomak, maibe konsege promove deit postu administrativu 22. Sei iha kapital postu administrativu 15 mak iha hela prosesu aprovizionamentu, espera sei konklui iha tinan 2024. No kapital postu administrativu 12 mak tinan 2024 ne’e foku halo dezeñu detallu.

Iha parte seluk, Xefe Suku Dilor, Jacinto Ximenes lamenta ho prestasaun servisu kompañia Timorindo Unip, Lda ne’ebé kaer projeitu melloramentu sistema fornesmentu bee ba komunidade tinan ida ona la halao servisu.

Nia dehan iha fulan-janeiru 2023, sira partisipa iha serimonia asina akordu entre BTL, E.P no kompañia iha Dili. Depois fulan-marsu hahu halo servisu, liu-liu konstrui fatin no kolokasaun material sira ba treinu. Iha fulan-abril sira halo tuir tradisaun no lisan rai Lacluta nian no servisu komesa lao to’o iha fulan-maio to’o agora servisu sira paradu.

“Paradu besik tinan ida ona, tanba ne’e hau husu ita bo’ot sira bele mai hare rasik,” nia hateten ba jornalista.

Nia hateten kompañia kompetetivu ba projeitu melloramentu bee iha Lacluta ne’e rua, tuir lolos kompañia primeru vensedor laiha ona kapasidade atu kaer obra ne’e mak BTL tenke foti desizaun halo auto nomeasaun ba kompañia segundu vensedor atu kontinua tanba povu Lacluta hein hela bee moos.

Hatan ba kestaun ne’e, Jestór Infrastrutura iha BTL, E.P, Estelio Manuel hateten iha postu administrativu Lacluta ne’e projeitu rua mak melloramentu sistema kanalizasaun bee moos, ne’ebé kaer husi kompañia Timorindo Unipessoal, Lda no instalasaun tanki liner ne’e kaer husi kompañia Luminar Unipessoal, Lda.

Nia dehan projeitu instalasaun tanki ne’e sira halo tiha ona lutu protesaun no fatin atu tula tanki no iha dia 11 fulan-febreiru 2024 ne’e mak tanki sei to’o husi Australia mai Timor

“Konaba kanalizasaun nian ne’e kompañia ami bolu dala hira ona mai iha ne’e tanba servisu tarde. Ami fo ona xamada verbal no karta ba kompañia Timorindo atu aselera servisu lalais,” nia hateten.