Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Kordenadora Fatin Hakmatek Organizasaun Psychosocial Recovery and Development in East Timor (PRADET), iha Dili, Luisa Marçal hateten iha fulan Abril tinan 2021, sira simu no fo asistensia medika forensika ba vitima Violensia Bazea ba Jeneru (VBJ) nain 26.

Kordenadora Fatin Hakmatek Organizasaun Psychosocial Recovery and Development in East Timor (PRADET), iha Dili, Luisa Marçal hateten iha fulan Abril tinan 2021, sira simu no fo asistensia medika forensika ba vitima Violensia Bazea ba Jeneru (VBJ) nain 26.

Leia mais...

Durante fulan Abril nia laran, Unidade Polisia Fronteira (UPF) PNTL nian, kaptura sidadaun nain 19 ne’ebe tenta tama teritoriu nasional liu husi fronteira terreste liu husi dalan ilegal.

Vise Ministru Interior Antonio Armindo hateten, hahu husi fulan fevreiro no marsu ne’e movimentu ilegal la rejistu tanba, seguransa iha liña fronteira metin.

Leia mais...

Universidade Nasional Timor-Loro Sa’e (UNTL) deside ona graduasaun virtual ba finalista hamutuk nain 100 resin husi Fakuldade Medisina no Fakuldade Edukasaun Arte e Humanidade.

Universidade Nasional Timor-Loro Sa’e (UNTL) deside ona graduasaun virtual ba finalista hamutuk nain 100 resin husi Fakuldade Medisina no Fakuldade Edukasaun Arte e Humanidade.

Leia mais...

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa sidadaun nain 28,201, kompostu husi mane nain 18,689 no feto 9,512 maka simu ona vasina AstraZeneca doze premeru, ne’ebe hetan doasaun husi COVAX Facility iha faze premeru kampanha vasinasaun Covid-19 iha Timor-Leste.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa sidadaun nain 28,201, kompostu husi mane nain 18,689 no feto 9,512 maka simu ona vasina AstraZeneca doze premeru.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04