Domingo, Abril 21, 2024
Total visitors: 766366

Ministru Komersiu no Industria (MCI), Filipius Nino Pereira hateten estudu viabilidade ba infrastrutura merkadu iha munisipiu tolu hanesan Lautem, Baucau no Ermera finaliza ona tanba projeitu ho kustu bo’ot husi fundu infrastrutura mak desizaun governu nian.

Ministru Komersiu no Industria (MCI), Filipius Nino Pereira hateten estudu viabilidade ba infrastrutura merkadu iha munisipiu tolu hanesan Lautem, Baucau no Ermera finaliza ona.

Leia mais...

Diretór Nasionál Kontrola Poluisaun iha Ministeriu Turismu no Ambiente, Nelson Madeira hateten saku plastiku sira ne’ebé sirkula iha merkadu ne’e hatama husi ema iresponsabilidade liu husi dalan ilegal tanba dekretu lei no. 37/2020, 23 fulan-setembru konaba alinasaun no importasaun, produsaun saku, embalajen no objetu plastiku seluk bandu totalmente importasaun saku plastiku.

Diretór Nasionál Kontrola Poluisaun iha Ministeriu Turismu no Ambiente, Nelson Madeira hateten saku plastiku sira ne’ebé sirkula iha merkadu ne’e hatama husi ema iresponsabilidade liu husi dalan ilegal.

Leia mais...

Presidente Autoridade Turismu Timor-Leste (ATTL), Virgilio Smith hateten governu aprova dekretu lei nu. 27/2023, 31 fulan-maio konaba kriasaun autoridade atu kordena servisu no kontrola atividades turismu iha teritorio nasionál.

Presidente Autoridade Turismu Timor-Leste (ATTL), Virgilio Smith hateten governu aprova dekretu lei nu. 27/2023, 31 fulan-maio konaba kriasaun autoridade atu kordena servisu no kontrola atividades turismu iha teritorio nasionál.

Leia mais...

Diretór Jeral iha Ministeriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI), Florencio Pina Dias Gonzaga hateten governu da-sia fo prioridade finaliza baze legal kriasaun Konseilho Nasionál ba Direitu Ema ho Defisiénsia (EhD) hodi kordena no monitoriza implementasaun planu asaun nasionál ba EhD.

Diretór Jeral iha Ministeriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI), Florencio Pina Dias Gonzaga hateten governu da-sia fo prioridade finaliza baze legal kriasaun Konseilho Nasionál ba Direitu Ema ho Defisiénsia (EhD).

Leia mais...