Domingo, Abril 21, 2024
Total visitors: 766366

Ministru Interior (MI), Francisco da Costa Guterres rekoñese mediador feto nasionál sira nia koñesementu, kapasidade no abilidade ba promove paz, harmonia iha komunidade tanba ne’e sei promove liu tan feto nia partisipasaun iha hari paz no prevensaun konflitu iha rai laran.

Ministru Interior (MI), Francisco da Costa Guterres rekoñese mediador feto nasionál sira nia koñesementu, kapasidade no abilidade ba promove paz, harmonia iha komunidade tanba ne’e sei promove liu tan feto nia partisipasaun iha hari paz no prevensaun konflitu iha rai laran.

Leia mais...

Responsavel Servisu Hapara Fuma, iha Sentru Hapara Fuma Dili, Doutor Eldino de Castro Rangel hateten aimoruk Nicotine Replacement Therapy (NRT) atu ajuda fumador sira hapara fuma, fulan ualu (8) ona la iha. Fumador na’in 1291 ne’ebé hetan tratamentu iha sentru hapara fuma Formosa, maioria ho nivel dependensia nicotina ne’ebé aas katak loron ida bele fuma sigaru liu massu ida.

Responsavel Servisu Hapara Fuma, iha Sentru Hapara Fuma Dili, Doutor Eldino de Castro Rangel hateten aimoruk Nicotine Replacement Therapy (NRT) atu ajuda fumador sira hapara fuma, fulan ualu (8) ona la iha.

Leia mais...

Diretór Ezekutivu Asosiasaun Direitus Humanu (HAK), Feliciano da Costa Araújo informa deskobrementu ne’ebé sira hetan iha prizaun Suai munisípiu Covalima, prizaun Gleno munisípiu Ermera no prizaun Becora munisípiu Dili, mak prizoneiru sira barak, liu-liu sira ne’ebé iha prizaun preventiva la koñese sira nia advogadu tanba la iha kontaktu no la hetan vizita.

Diretór Ezekutivu Asosiasaun Direitus Humanu (HAK), Feliciano da Costa Araújo informa deskobrementu ne’ebé sira hetan iha prizaun Suai munisípiu Covalima, prizaun Gleno munisípiu Ermera no prizaun Becora munisípiu Dili, mak prizoneiru sira barak.

Leia mais...

Vice Primeru Ministru Asuntu Ekonomia no Dezenvolvimentu no Ministru Turismu no Ambiente Interino, atual Ministru Transporte no Komunikasaun, Miguel Manetelu Marques hateten iha dia 26 fulan-fevreiru tinan 2024, delegasaun Timor-Leste ba partisipa konferensia ministru sira nian atu aprova dokumentu sira no asina akordu adezaun Timor-Leste ba Organizasaun Mundial Komérsiu (OMK) iha Abu Dhabi.

Vice Primeru Ministru Asuntu Ekonomia no Dezenvolvimentu no Ministru Turismu no Ambiente Interino, atual Ministru Transporte no Komunikasaun, Miguel Manetelu Marques hateten iha dia 26 fulan-fevreiru tinan 2024, delegasaun Timor-Leste ba partisipa konferensia ministru sira nian atu aprova dokumentu sira no asina akordu adezaun Timor-Leste ba Organizasaun Mundial Komérsiu (OMK) iha Abu Dhabi.

Leia mais...