Segunda, Maio 17, 2021

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa hahu lansamentu loron 7 to’o 28 fulan Abril, sidadaun nain 27,000 resin maka simu ona vasina AstraZeneca primeru dose.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas informa hahu lansamentu loron 7 to’o 28 fulan Abril, sidadaun nain 27,000 resin maka simu ona vasina AstraZeneca primeru dose.

Leia mais...

Diretora Ezekutiva Servisu Autonom Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Santana Martins hateten sira aloka tan orsamentu ho montante $160,000 hodi sosa tan silindru oxigenio medida bo’ot 1,000 no medida ki’ik 500 inklui ekipamentu sira ho kategoria urgente atu bele antisipa responde ba situasaun extraordinario sira ne’ebe mosu relasiona ho surtu Covid-19.

Diretora Ezekutiva Servisu Autonom Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Santana Martins hateten sira aloka tan orsamentu ho montante $160,000 hodi sosa tan silindru oxigenio medida bo’ot 1,000 no medida ki’ik 500 inklui ekipamentu sira ho kategoria urgente atu bele antisipa responde ba situasaun extraordinario sira ne’ebe mosu relasiona ho surtu Covid-19.

Leia mais...

Xefe do Suco Kaikoli, Hipolito Marques hateten familia 1,116 ne’ebe afetado makas husi inundasaun iha suku Kaikoli, iha munisipiu kapital Dili, seidauk hetan apoia emergensia ruma husi governu.

Xefe do Suco Kaikoli, Hipolito Marques hateten familia 1,116 ne’ebe afetado makas husi inundasaun iha suku Kaikoli, iha munisipiu kapital Dili, seidauk hetan apoia emergensia ruma husi governu.

Leia mais...

Diretor Executivu Organizasaun Saúde Ba Ema Hotu (SABEH), Doutor André Belo hateten governu tenke hasai lista aihan no sasan ne’ebe bele apoia ba komunidade sira iha situasaun emergensia tanba durante akontese kalamalidade ne’e apoia aihan barak la saúdavel.

Diretor Executivu Organizasaun Saúde Ba Ema Hotu (SABEH), Doutor André Belo hateten governu tenke hasai lista aihan no sasan ne’ebe bele apoia ba komunidade sira iha situasaun emergensia tanba durante akontese kalamalidade ne’e apoia aihan barak la saúdavel.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04