Domingo, Abril 21, 2024
Total visitors: 766366

Komandante Jéral Polisia Nasionál Timor-Leste PNTL, Komisariu Polisia Hendrique da Costa hateten iha enkontru konselho superior defeza no seguransa foin lalais ne’e, Presidente Republika José Ramos Horta no Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão, husu polisia tenke halo visita eskola no universitariu sira atu sensibiliza informasaun konaba lei kodigu estrada no sinais tranzitu ba estudantes hodi kontribui ba prevensaun krime no asidente tráfiku.

Komandante Jéral PNTL, Komisariu Polisia Hendrique da Costa hateten Presidente Republika José Ramos Horta no Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão, husu polisia tenke halo visita eskola no universitariu sira atu sensibiliza informasaun konaba lei kodigu estrada no sinais tranzitu.

Nia dehan Presidente no Primeiru Ministru, apresia ho prestasaun servisu PNTL nian, maibe husu atu kontinua halao servisu prinsipal sira, liu-liu hakbesik aan ba komunidade no atende komunidade ho professional no respeita komunidade sira.

“Buat ne’ebé ita orienta ba sira atu halo diak liu tan mak visita ba komunidade sira, eskola no universitariu sira hodi sensibiliza konaba lei sira ne’ebé iha tanba asaun sira ne’e parte ida husi prevensaun krime nian no prevensaun ba asidente tráfiku no violasaun kodigu estrada tanba dadus ne’ebé ita iha hatudu katak sidadaun nain 86 mak lakon vida tanba kondus transporte kareta no motor la tuir regras ikus mai hamosu asidente tráfiku,” nia hateten hafoin halo visita servisu no enkontru ho strutura komandu munisípiu Dili, iha edifisiu Caicoli, Dili.

Komisariu enkoraja komandu PNTL munisípiu Dili ho membru sira mantein disiplina no kontinua halo servisu sira tuir orientasaun ne’ebé komandu orienta no enfrenta dificuldade ruma hato’o ba komandu atu responde imediata.

Nia konsiente kondisaun infrastrutura iha komandu munisípiu Dili nian inklui eskuadra sira mos ladun diak, tanba ne’e sira tau ona prioridade no governu konsidera hodi mellora infrastrutura.

Nia hateten ekipa tekniku hahu ona prosesu sira hanesan foti ona amostra rai iha komandu munisípiu Dili nian atu halo analiza iha laboratoriu konaba strutura rai nian tanba Caicoli ne’e rai okos bee, entau governu hakarak harii edifisiu ida ne’ebé kualidade no dura iha tinan barak.

Tuir dadus statistika komando munisípiu Dili, konaba asidente tráfiku iha tinan 2021, rejista kazu 1446, tinan 2022 aumenta ba 1911 no iha tinan 2023, sa’e ba 1964. Husi numeru ne’e asidente motor mak barak liu tanba kontra sinais tranzitu nian.

Iha parte seluk, Komadante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente Xefe Polisia Orlando Gomes hateten sira identifika ona eskola ne’ebé konsidera risku hodi sai prioridade ba atividade sensibilizasaun nian.

“Konaba sosializasaun ne’e ami lao hela. Ami ba hela eskola sira ne’ebé ami konsidera risku ne’e mak ami fo prioridade halo sosializasaun no sensibilizasaun konaba lei sira no esplika ba sira situasaun sira liga ho seguransa nian atu sira iha preokupasaun ruma bele hato’o, nunune’e ita esplika ba sira atu sira komprende servisu polisia nian,” nia hateten.

Nia dehan eskola sira hanesan Ensino Sekundariu 4 Setembru, Ensino Baziku Central 30 de Agostu, Ensino Bazika Central no Sekundariu 10 Dezembru, Ensino Sekundariu Finantil, Ensino Tekniku Vokasional STM no universidade sira.

Nia hateten sira rekomenda inisiativa promove postu movel atu bele lori atendimentu besik liu ba komunidade sira, nune’e komunidade sira bele hato’o keixa no denunsia ba polisia.