Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Unidade Polísia Maritima (UPM) halo aprensaun ba sasan ilegál hanesan ai-kameli no sigarru ilísitu ne’ebé mak koko tama liuhusi tasi.

Unidade Polísia Maritima (UPM) halo aprensaun ba sasan ilegál hanesan ai-kameli no sigarru ilísitu ne’ebé mak koko tama liuhusi tasi.

"Liuhusi servisu operasaun ne'e ita konsegue halo intervensaun no halo aprensaun ba sasa ilegál hirak ne'e no asegura hela iha Kuartel PNTL," Komandante UPM, Superientendente Eugenio Pereira, dehan

Komandante Pereira haktuir sasan ilegál sira ne’ebé UPM prende ne'e liuhusi servisu informasaun no servisu kontrolu maritima nian halo servisu operasaun hodi halo identifikasaun ba autór sira ne’ebé hatama sasan ilegál husi tasi.

"Ita prende sasan hirak ne'e nune'e mós ita halo kapturasaun ba suspeitu na’in rua ho inisial RDA no LSM mak hatama sasan hirak ne'e ilegál husi Indonézia mai Timor-Leste liuhusi tasi," Komandante Pereira dehan.

Nia dehan, evidensia ne'ebe hetan aprenzenta ona ba Ministériu Públiku hodi kontinua prosesu ba tribunal.

Enkuantu sasan hirak ne'e prende iha area Liquiça nian iha tuku 4:00 madrugada.

Entretantu, Diretór Fundasaun Mahein (FM), Nelson Belo, dehan atividade transasaun sasan ilegál ne'e sempre akontese hela deit, tanba ne'e tenke reforsa seguransa.

"Ita husu atu fortifika seguransa iha tasi nune'e mós rai maran atu nune'e bele prevene atividade ilegál sira-ne'e," nia dehan.

Nia husu mos atu reforsa servisu intelijénsia iha terenu nune'e bele halo servisu hodi deteta lalais atividade ilegál sira tantu husi tasi no rai-maran.