Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Ekipa Konjunta kompostu husi Komisaun Funsaun Públika (KFP), Komisaun Anti Korupsaun (CAC), Inspesaun Jerál Estadu (IJE), no UNTL nia Polísia Tránzitu prende karreta estadu hamutuk 11 durante tempu fin-de-semana tanba utiliza ba interese privadu.

Ekipa Konjunta kompostu husi Komisaun Funsaun Públika (KFP), Komisaun Anti Korupsaun (CAC), Inspesaun Jerál Estadu (IJE), no UNTL nia Polísia Tránzitu prende karreta estadu hamutuk 11 durante tempu fin-de-semana tanba utiliza ba interese privadu.

Komandante Tránzitu Munisípiu Díli, Inspetór Xefe Domingos Sarmento Gama dehan, operasaun ne’ebé mak ekipa realiza ne'e hodi kontrola movimentu karreta estadu iha fin-de-semana tuir rezolusaun governu númeru 30/2022 katak karreta estadu hotu tenke para iha kantór iha fin-de-semana.

"Bazeia ba rezolusaun governu ne'e mak ami ekipa konjunta kompostu husi Komisaun Funsaun Públika (CFP) Komisaun Anti Korupsaun (CAC) Inspesaun Jerál Estadu (IJE) no Polísia Tránzitu halo operasaun no konsegue prende karreta estadu hamutuk 11 ne’ebé utiliza ba atividade privadu iha finde-semana," nia hatete.

Nia dehan, husi karreta sira prende ne'e identifika katak kondutór sira laiha karta kondusaun nune'e mós no laiha orden-servisu no ida-ne'e krime desobidiénsia.

"Funsionáriu sira-ne'e ita prende ne'e bainhira iha tendénsia ba krime hanesan hanesan laiha karta kondusaun ne'e ita sei prosesa maibé ba sansaun infrasaun admistrativa ita intrega ba Komisaun Funsaun Públika,"Komandante Gama dehan.

Nia dehan, ba oin ekipa konjunta fortifika liutan operasaun ba karreta estadu sira ne’ebé halo movimentu iha loron feriadu.

Entretantu, Pontu Fokal CAC, Euclides Maderia, dehan funsionáriu ne’ebé lori karreta fora husi oras servisu ne'e apikasansaun tuir grau krime ne’ebé mak nia komete.

"Sira-ne'e mak potensia liuba krime ne'e CAC no Polísia mak sei haree hodi halo prosesu," nia hatete.
Aleinde ne'e nia dehan, iha tinan 2022 ne'e CAC prosesu sansaun kriminál ba funsionáriu hamutuk na’in 30 tanba uza karreta estadu hodi halo atividade privadu.

"Ami sei latolera funsionáriu ida uza karreta estadu ba interese privadu," Pontu Fokal CAC Madeira dehan.

Tanba ne'e nia dehan, ba oin karreta estadu kuandu sirkula fora husi oras servisu tenke haree dokumentu iha orden-servisu autoriza nia halai, kuandu laiha, haruka para no halo kedas aprensaun no prosesu funsionáriu ne'e.