Quinta, Junho 01, 2023
Total visitors: 754002

Komandante Jerál (KomJer) Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Henrique da Costa koloka membru hodi asegurasa seguransa iha área ne’ebé identifika ona potensiál ba Krime iha kapitál Díli, hodi ba komunidade atu bele halo atividade no seguru.

Komandante Jerál (KomJer) Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Henrique da Costa koloka membru hodi asegurasa seguransa iha área ne’ebé identifika ona potensiál ba Krime iha kapitál Díli.

Nia dehan, área hirak ne'e identifika husi membru polísia komandu munisípiu Díli nune'e mós Servisu Informasaun Polísia (SIP), ho apreza mai komandu hodi implementa servisu operasaun ba área hirak ne'e.

"Ita koloka membru sira hodi fó seguransa ba komunidade iha área ne’ebé mak identifikadu ona potensiál ba krime iha kapital Díli," nia hatete.

Nia dehan, iha kapital Díli fatin ne’ebé mak sentru ba atividade hotu hanesan, sekola, servisu, merkaduria, tanba ne'e ema hotu konsentra iha ne'e, ho nune'e polísia tenke garante seguransa másimu ba sidadaun hotu atu bele halo atividade ho seguru.

Nia dehan, atu fó seguransa másimu ba komunidade, polísia tenke reforsa servisu operasionál, primeiru liuhusi identifika área postensiál ba krime, hafoin koloka membru sira hodi fó seguransa.

"Ita hakarak komunidade iha kapital Díli tenke seguru," KomJer Costa dehan.

Tanba ne'e nia dehan, polísia sei la tolera hahalok kriminoju sira iha Díli tanba kapital nasaun nune'e mós fatin konsentrasaun ba ema hotu.

Entretantu, Xefe Suku Komoro Eurico de Jesus dehan, servisu vizilánsia hodi polísia ba komunidade ne'e nesesidade tebes atu komunidade bele moris ho seguru no livre movimentu iha kualker situasaun.

"Ita husu atu labele fó seguransa de’it iha área risku ba konflitu sira, maibé ba mós komunidade hotu iha kapital Díli," nia hatete.

Tanba ne'e nia dehan, bainhira fó de’it seguransa ba suku hotu iha kapital Díli, tanba bainhira fó de’it seguransa ba área balun, área seluk livre loos ba kriminoju sira atu movimentu.

"Ita hakarak Díli seguru ne'e tenke fó seguransa ba komunidade hotu la’ós ba komunidade balun de’it seluk husik de’it la fó seguransa tanba ita-nia komunidade hotu Presiza," Xefe Suku Komoro Jesus dehan.