Sábado, Março 25, 2023
Total visitors: 733242

Portavoz Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Superientendente Xefe Arnaldo de Araujo, dehan dadaun ne’e merkadoria illegal kuntinua tama sai liuhusi linha fronteira tanba area fronteira luan tebes nune’e mos menus pesoal Unidade Patrolhamento Fronteira (UPD) atu bele asegura ho adekuadu.

Portavoz Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Superientendente Xefe Arnaldo de Araujo, dehan dadaun ne’e merkadoria illegal kuntinua tama sai liuhusi linha fronteira tanba area fronteira luan tebes.

Nia dehan durante fulan hirak liu ba kotuk iha tinan 2022, aktividade ilegal iha fronteira la akontese, maibe iha fulan fevreiru ne’e komesa akontese fali ona.

“Aktividade merkadoria ilegal ne’ebe mak kuntinua akontese iha fronteira ne’e tanba kauza husi fronteira ne’ebe mak luan tebes hanesna, husi Sakato to’o Sitrana, husi Sakato to’o Papasa, Sakato to’o Oesilo ne’ebe luan, hanesan mos husi Fronteira Suai, Fronteira Mota Masin, Fronteira Batugade, ne’e luan tebes. Ita nia membru mos la sufisiente,” Portavoz PNTL Araujo dehan.

Maibe nia dehan, parte PNTL ho ekipa kontinua servisu makas, hodi halo kapturasaun ba sidadaun hirak ne’ebe tenta lori sasan ilegal tama no sai.

“Ita kaptura ona kamioneta ida lori sasan ilegal nune’e mos kareta pick up ida ne’ebe mak tula sigaru surya 12 no tabaku lulun marka pohon saku 66 nune’e mos halo kapturasaun ba joven nain 5 ne’ebe mak hatama sasan ilegal hirak mai iha kapital Dili no submete ona ba prosesu. Iha sei la fo toleransia ba ema sira ne’ebe mak komete aktividade hatama merkadoria ilegal,” nia hatete.

Tanba ne’e nia apela ba sidadaun sira tenke hatama sasan husi fatin ne’ebe los no legal tanba polisia sempre akompanha maske lolos iha fronteira, maibe tama kapital Dili sempre kaptura.

Entreatantu, Deputadu Parlamentu Nasional Mariano Asanami Sabino dehan, transaksaun ilegal sira ne’ebe akontese no konsegue tama mai kapital Dili ne’e tanba governu seidauk kria kondisuan no ekipamentos ne’ebe mak detekta sasan illegal sira iha fronteira.

“Ita labele koalia deit maibe tenke kria kondisaun no kompleta ekipamentos nesesidade sira, no numeru polisia mos importante, ita bele dehan, numeru seguransa iha fronteira sei menus hodi kontrola,” nia salienta.

Nia dehan, aleinde ekipamentus no rekursu tenke prepara mos formasaun tatika ba membru sira oinsa atu halo detektasaun ba aktividades ilegal hirak ne’e tanba ne’e governu tenke tau atensaun ba asuntu hirak ne’e.