Sábado, Março 25, 2023
Total visitors: 733242

Diretár Jerál Servisu Migrasaun (SM), Luis Soares Barreto dehan durante tinan 2022 sira haruka fila sidadaun estranjeiru hamutuk na’in 46 mak fila ba nasaun orijen tanba kontra lei azilu migrasaun nian.

 

Diretár Jerál Servisu Migrasaun (SM), Luis Soares Barreto dehan durante tinan 2022 sira haruka fila sidadaun estranjeiru hamutuk na’in 46 mak fila ba nasaun orijen tanba kontra lei azilu migrasaun nian.

Nia dehan, sidadaun refere kontra lei uza sala vistu turista hodi hala'o atividade negósiu iha Timor-Leste.

"Iha 2022 ne'e ita konsegue prosesa sidadaun estranjeiru ne'ebé mak violasaun vistu hamutuk na’in269. Husi sidadaun hirak ne'e ita haruka fila sidadaun estranjeiru fila ba nasaun orijen hamutuk na’in 46," nia dehan.

Nia dehan, sidadaun na’in 46 ne’ebé mak haruka fila ne'e liuhusi prosesu verifikasaun dokumentu no aplika abandona voluntáriu sai husi territóriu nasionál ka haruka fila.

"Sidadaun hirak ne’ebé ita haruka fila ne'e, labele tama Timor-Leste durante tinan tolu nia laran," DG Barreto dehan.

Nia dehan, SM iha tinan 2023 sei koordena ho institusaun relevante sira hodi halo operasaun konjunta ka pasa revista ba sidadaun estranjeiru sira iha territóriu nasionál.

“Atu kontrola sidadaun sira ne’e labele uza sala vistu mai ita nian rai. Kuandu uza sala vistu ne’e kontra lei migrasaun azilu ne’e otomatikamente krime no ita aplika koima ba sira hodi deporta sira,” nia dehan.

Enkuantu nia dehan, durante tinan 2022 SM rejista ema estrajeiru tama no sai territóriu nasionál husi fronteira rai maran no via aero hamutuk na’in 247.186.

Entretantu, Deputado Palamentu Nasional, Jose Agustinho Sequera Somotxo, dehan ema estranjeiru ne’ebé tama no sai husi Timor-Leste tenke kontrola, nune'e labele kontra lei.

"Ita tenke kontrola atu nune'e sira ne’ebé mak kontra lei tenke aplika multa nune'e bele kontribiu reseita ba kofre estadu," nia dehan.