Segunda, Outubro 02, 2023
Total visitors: 766366

Ekipa konjunta kompostu husi Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Comisaun Anti Corupsaun (CAC), Diresaun Nasional Transporte (DNTT), no Patrimoniu Estadu prende kareta estadu hamutuk 7 no motor 5 iha tempu fim de semana.

Diretor Geral Patrimoniu Estadu Januario Gama hateten, ekipa konjunta halo aprensaun ba kareta no motor estadu hirak ne’e bazeia ba rezolusaun governu numeru 130/2021.

Diretor Geral Patrimoniu Estadu Januario Gama hateten, ekipa konjunta halo aprensaun ba kareta no motor estadu hirak ne’e bazeia ba rezolusaun governu numeru 130/2021 konaba utilizasaun kareta no motor estadu nune’e mos nia estasionamentu katak viatura estadu labele lori ba uma maibe para iha kantor.

“Liu husi operasaun konjunta ne’ebe ita realiza iha area Mandarin, Elemloi, Kulu-Hun ita konsegue prende kareta estadu 7 no motor 5 ne’ebe mak funsionariu publiku sira utiliza ba aktividade privadu sem karta autorizasaun iha fim de semana,” DG Patrimoniu Estadu Gama hateten.

Tanba ne’e nia dehan, veikulu estadu hotu ne’e konsidera hanesan veikulu operasional no obrigatoriu tenke halo estasioamentu iha ministeriu ida-idak labele lori fali ba halo paragem iha uma durante fim de semana tanba ida ne’e kontra lei.

“Veikulu ne’ebe mak ekipa konjunta prende ne’e aplika sansaun iha tipu tolu, aplika pena infrasaun ne’e kanaliza ba Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), prosesu admistrasaun sei submete ba Komisaun Funsaun Publika (CFP), nune’e mos haruka ba Comisaun Anti Corupsaun (CAC) para halo nia prosesu,” nia informa.

Tanba ne’e nia dehan, servisu operasaun konjunta ne’e sei kuntinua hodi halo cek point no halo monitorizasaun direta ba kareta estadu sira ne’ebe utilizador sira uza lori ba halo estasioamentu iha uma.

Entretantu Komandante Polisia Munisipiu Dili Superientendente Xefe Henrique da Costa hateten, husi parte polisia hein deit relatoriu husi parte Patrimoniu Estadu nune’e bele prosesu infrator viatura estadu nian tuir lei ne’ebe mak vigor iha Timor-Leste.

“Iha nasaun ida ita hotu moris iha lei nia okos tanban ne’e sei deit mak kontra lei nia tenke prosesu hodi responsabilidade ba aktu krimi ne’ebe mak nia komete, tanba uza veikulu estadu fora husi oras servisu iha fim de semana ne’e krimi,” Superientendente Xefe Costa hateten.

Tanba ne’e nia dehan, PNTL kumpri rezolusaun goveru nian hodi halo intervensaun ho prende kareta no motor estadu ne’ebe mak funsionariu publiku sira utiliza ba aktividade privadu iha fim de semana.

“Hakarak ka lakoi polisia halo servisu bazeia ba lei halo operasaun hetan prende no supmete ba prosesu la iha toleransia ba funsionariu publiku ne’ebe utiliza kareta motor fora husi loron servisu,” nia informa.