Quinta, Junho 01, 2023
Total visitors: 754002

Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) estabelese Autoridade Siguransa Rodaviaria (ASR) hodi kontrola transporte hotu ne'ebe halo movimento iha dalan publiku nune'e bele reduz asidente trafiku.

Komandante Jeral PNTL, Komisario Faustino da Costa hateten numeru asidente trafiku kadan loron kontinua sa'e makas.

Komandante Jeral PNTL, Komisario Faustino da Costa hateten numeru asidente trafiku kadan loron kontinua sa'e makas, tanba laiha autoridade ida bele regula komunidade sira ne'ebe sosa transporte nia movimentu rodaviariu nian.

"Ita estabelese ona ASR hodi halo jestaun, hodi kontrola ema sira ne'ebe sosa transporte nune'e mos kontrola movimento iha estrada publiku nune'e bele reduz asidente trafiku," nia hateten.

Nia dehan, ASR ne'e hodi bele rejisto kompletu ema sira ne'ebe nain ba transporte tenke tuir formasaun oinsa atu lori, hasai karta kondusaun tenke iha formasaun, nune'ebe bele reduz asidente.

Alende ne'e, nia dehan, fator ne'ebe kontrubui ba numeru asidente trafiku sa'e makas maka fator umanu, tanba laiha formasaun diak oinsa atu iha karta kondusaun, no asegura kondisaun kareta no motor wainhira halo viagen ruma.

"Ohin loron ita iha ona autoridade maritima, iha autoridade protesaun sivil, entaun ho asidentes ne'ebe sa'e bebeik ho nune'e ita pereija autoridade siguransa rodaviaria, para atu bele hare situasaun sira ne'e," nia dehan.

Enkaunto nia dehan, lei kodigo estrada ne'e vigora iha tinan 2003, maibe to'o ohin loron implementa hela, maibe kondutor sira mak la kompri.

Entretanto Diretor Fundasaun Mahein (FM), Sancho Xavier hateten sira sempre apoiu implementasaun ne'ebe mak polisia halo hodi nune'e bele kuntribui ba redusaun asidente trafiku iha teritorio laran.

"Ita hare asidente trafiku ne'ebe mak ikus ne'e akontese, vitima lakon vida ne'e barak," Diretor FM Xavier hateten.

Tanba ne'e, nia husu ba komando PNTL tenke estabelese politika ne'e no serio nune'e hodi hare to'ok nia rezultado implementasaun ne'e oinsa kontribui ba redusaun asidente ne'e ka lae.