Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Ema nain 63 lakon vida iha Timor-Leste tanba kauza husi asidente ne’ebe akontese iha tinan 2021 iha teritorio laran tomak.

Ema nain 63 lakon vida iha Timor-Leste tanba kauza husi asidente ne’ebe akontese iha tinan 2021 iha teritorio laran tomak.

Komandante Tranzito Nasional, Superientendente Joao Belo dos Reis, hatete asidente trafiku ne’ebe akontese durante ne’e maioria husi labarik minoridade sira ne’ebe mak utiliza motor no seidauk iha konhesimento diak ba sinais tranzitu ne’ebe mak iha dalan publiku sira, no mos ema sira ne’ebe mak hemu lanu no halo viagem.

“Total asidente trafiku ne’ebe ita rejisto hamutuk 1,345 husi ne’e ema nain 63 mak lakon vida, seluk kanek todan no kaman,” Komandante Reis informa.

Nia dehan kauza husi asidente sira ne’e tanba hemu lanu mak halo viagem no halai kareta ka motor ho velosidade bo’ot no la kontrola kondisaun transporte nian.

Maibe nia dehan, asidente trafiku iha tinan 2021 ne’e menus liu kompara ho tinan 2020 iha 1,422 no mate ema nain 78, maibe iha tinan 2021 iha 1,345 no mate nain 63.

Entretanto, Komandante Polisia Munisipio Dili, Superientendente Xefe Henrique da Costa, hateten nain 23 mak lakon vida tanba kauza husi asidente trafiku iha kapital Dili durante tinan 2021.

“Asidente trafiku ne’ebe ita rejisto hamutuk 779, husi ne’e mate 23, seluk kanek todan 77, no kaman 379 ne’ebe akontese iha kapital Dili,” nia hateten.

Nia dehan, husi vitima sira ne’ebe mak kanek grave oras ne’e dadaun balun halo hela tratamento iha sentru saude iha Dili laran no balun rekopera ona.

Enkuanto nia dehan, komapara ho tinan 2020, rejistu asidente 789 no mate nain 19.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04