Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Komando Polisia Munisipio Dili liu husi seksaun tranzitu durante tinan 2021 kontribui reseitas hamutuk $249.359 ba kofre estado Timor-Leste nian.

Komando Polisia Munisipio Dili liu husi seksaun tranzitu durante tinan 2021 kontribui reseitas hamutuk $249.359 ba kofre estado Timor-Leste nian.

Komandante Polisia Munisipio Dili, Superientendente Xefe Henrique da Costa, hateten liu husi atividade operasaun ne'ebe tranzitu Munisipiu Dili halo durante 2021 ne’e konsegue prende viatura, inklui kareta no motor, hamutuk 5.434 tanba la kompleta dokumentu, nune’e mos balun la iha karta kondusaun no la kompleta asesorios transporte nian.

Nia dehan, husi viatura 5.434 ne’ebe mak prende ne’e lori ba asegura iha komandu Dili hodi halo prosesu no aplika multa admistrativa.

“Husi multa ne’ebe ita aplika tranzitu munisipiu Dili konsegue kuntribui ona reseitas hamutuk $249.359 ba kofre estado durante tinan 2021,” Komandante Costa informa.

Enkuanto nian dehan, infrasaun ne’ebe sira aplika ba infrator sira hamutuk 7.444 ne’ebe mak kontra kodigo estrada.

“Ita husu ba motorista sira bainhira atu halo viagem tenke kompleta dokumentu nune’e mos kompleta asesorios kareta ka motor nian nune’e labele hetan intervensaun husi polisia,” nia husu.

Alende ne’e nia dehan total motorista sira ne’ebe mak la uza kapasete tranzitu munisipio Dili rezisto hamutuk 771.

Entretanto, Prezidente Komisaun B Trata Asuntu Defesa no Seguransa Iha Parlamentu Nasional Deputado Jose Agustinho Sequera Somotxo hateten, liu husi reseitas ne’ebe mak kada tinan polisia liu husi seksaun tranzito sira hatama ba kofre estadu ne’e montante bo’ot.

“Orsamento ne’ebe sira hatama ne’e liu husi aktividade ne’ebe mak lor-loron sira hala’o iha estrada publiku sira hodi kontrola movimento rodoviaria, ikus mai hodi apoiu reseitas ba kofre estado,” Prezidente Komisaun B Somotxo hateten.

Tanba ne’e, nia husu ba governu tenke tau matan no rezolve difikuldade ne’ebe mak polisia hasoru no kria kondisaun, liu husi reseitas ne’ebe mak sira kontribui ba kofre estado.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04