Quinta, Dezembro 08, 2022
Total visitors: 692025

Unidade Patrulhamentu Fronteira (UPF) submete ona Timoroan hamutuk nain 12 ba prosesu legal tanba identifikadu involve iha aktividade merkadu ilegal iha fronteira.

Unidade Patrulhamentu Fronteira (UPF) submete ona Timoroan hamutuk nain 12 ba prosesu legal.

Komandante UPF, Superientendente Euclides Belo, hateten Timoroan nain 12 ne'e UPF kaptura bainhira halao operasaun hodi kontrola movimentu hotu iha fronteira tanba ne'e mak hetan sira halo hela merkadu ilegal iha fronteira Memo, Munisipiu Bobonaru nian.

"Ita kaptura sira no halo aprensaun ba evidensia sira ne'ebe mak sira utiliza hodi halo aktividade merkadu ilegal ne'e no ita submete ona ba ministeriu publiku hodi kuntinua prosesu tanba sira mak nain ba prosesu," Komandante UPF Superientendente Belo hateten.

Tanba ne'e nia dehan atu asegura linha fronteira ho diak liu tan UPF kordena ona ho komandu polisia area fronteirisa tolu hanesan Bobonaru, Covalima no Oecusse atu bele kontrola fronteira 24 oras.

Alende ne'e nia dehan, hahu foin lais, ekipa konjuta fortifika patrulhamentu no ceck point iha fronteira konaba fugetis tanba agora tama ona ba fulan dezembru no sidadaun sira komesa faan fugetis ilegal ona.

Entretantu, Diretor Fundasaun Mahein Sancho Xavier hateten aktividade merkadu ilegal ne'e sempre akontese iha area fronteria tanba sidadaun ne'ebe mak hela iha fronteira ne'e nesesidade kada loron depende ba iha Atambua tanba besik.

"Problema ida ne'e sempre akontese, atu rezolve governu kria programa lori merkadu ba komunidade liu-liu iha area fronteira atu nune'e bela prevene aktividade merkadu ilegal," Diretor FM Sancho hateten.

Alende ne'e nia dehan, liu-liu ba autoridade lokal sira iha area fronteira tenke identifika komunidade sira ne'ebe mak hela do'ok husi merkadu, halo proposta ba governu hodi husu apoiu ba atu bele kria merkadu iha area refere, atu ne'e komunidade sira labele hakat ba mota sorin lori sosa sira nia nesesidade.