Sexta, Dezembro 09, 2022
Total visitors: 692386

Esquadra Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) hamutuk 37 durante ne'e la iha kareta patrulhamentu hodi halo atuasaun emergensia ba krimi ne'ebe akontese iha komunidade.

Vice Ministru Interior Antonio Armindo hateten, knar polisia iha komunidade ne'e importante tebes hodi halo prevensaun no atuasaun ba krimi sira ne'ebe akontese iha komunidade bele halo intervensaun lalais.

Vice Ministru Interior Antonio Armindo hateten, knar polisia iha komunidade ne'e importante tebes hodi halo prevensaun no atuasaun ba krimi sira ne'ebe akontese iha komunidade bele halo intervensaun lalais.

Maibe nia dehan, durante ne'e dalaruma akontese krimi ruma iha baze polisia labele halo atuasaun emergensia tanba iha la iha kareta, bainhira sira halo atuasaun iha area ne'ebe mak dok husi esquadra komunidade mak ofrese kareta.

"Tuir relatoriu ne'ebe mak ita asesu iha esquadra polisia hamutuk 39 mak la iha kareta patrulhamentu no bainhira iha atuasaun emergensia komunidade mak ofrese kareta, se komunidade la ofrese sira labele halo atuasaun emergensia," Vise MI Armindo hateten iha knar fatin Vila-Verde Dili.

Nia dehan, situasaun hirak ne'e sai preokupasaun bo'ot ba governu no komandu jeral PNTL atu bele tau importansia hodi bele rezolve.

"Tanba ne'e iha fulan kotuk ita hahu ofrese ona kareta patrolimentu hamutuk 29 ba komandu munisipiu sira no iha programa prioridade ba tinan 2022 ita tau ona osan hodi sosa kareta ofrese ba esquadra polisia sira," nia hateten.

Tanba ne'e nia dehan, total osan ne'ebe mak sira preve atu sosa kareta patrolimentu ba polisia no hadia infrastrutura PNTL hamutuk, $300,000.

"Iha tinan 2022 ne'e ita bele rezolve ona kareta patrolimentu ba esquadra polisia 39 ne'ebe mak la iha kareta hodi bele fasilita sira halo atuasaun emergensia," VMI informa.

Entretantu, Komandante Esquadra Zumalai, Inspektor Antonio Soares hateten, iha esquadra Zumalai durante ne'e konflitu ne'ebe mak akontese dok husi vila, sempre halo atuasaun tarde tanba sira la iha transporte hodi fasilita sira.

"Maibe durante ne'e esforsu ne'ebe ita hodi atau situasaun emergensia ita impresta fali komunidade nia kareta privadu hodi halo atuasaun," Komandante esquadra Zumalai Inspektor Soares hateten.