Quarta, Setembro 22, 2021

Komandu Polisia Nasion Timor-Leste (PNTL), liu hosi Seksaun Tranzitu Munisipiu Dili intrega ona motor hamutuk 200 resin ba Diresaun Patrimoniu Estadu hodi bele halo leilaun.

Komandu Polisia Nasion Timor-Leste (PNTL), liu hosi Seksaun Tranzitu Munisipiu Dili intrega ona motor hamutuk 200 resin ba Diresaun Patrimoniu Estadu hodi bele halo leilaun.

Komandante Tranzitu Komandu Polisia Munisipiu Dili, Inspetor Xefi Domingos Sarmento Gama hateten, motor 200 resin ne'ebe mak intrega ba Diresaun Patrimoniu Estadu ne'e tanba prende liu fulan tolu ona no la iha nain ida mak lori dokumentu ba aprezenta hodi foti iha komandu Dili.

"Motor 200 resin ne'e ita intrega ba Diresaun Patrimoniu Estadu, nune'e bele prosesu ba leilaun tanba sira mak iha kompetensia," Inspektor Xefe Gama hateten iha knar fatin Kaikoli.

Nia hateten, kondisaun motorizada sira ne'e balun diak hela no balun ne'ebe soke ne'e kondisaun at ona.

"Tuir lei, 90 dias nain tenke lori dokumentus mai aprejenta, maibe liu ona loron ida afavor ona ba estadu," nia hateten.

Tanba ne'e nia husu ba motorista sira bainhira Polisia halo aprensaun ba viaturas tenke lori kedan dokumentu aprezenta no selu infrasaun iha banku, kuandu liu ona fulan tolu ne'e estadu nian ona.

Entretantu, Xefe Departamentu Marta Gilhermina do Santos, hateten husi Diresaun Patrimoniu Estadu simu ona motor hamutuk atus 400 resin hodi fo ba leilau.

"Prosesu hotu konaba dokumentu viaturas no plat ita hahu prosesu ona, finaliza tiha mak ita sei loke leilaun ba publiku," Xefe PE Gilhermina hateten.

Alende ne'e nia dehan, konaba presu motor nian, $400 to'o $500 dolar, no valor ne fixu ona tuir dekretu lei ne'ebe mak aplika.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04