Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Governu liu husi Ministeriu Interior (MI) orienta Unidade Patrulhamentu Fronteira (UPF) aperta seguransa iha fronteira hodi kontrola transportasaun motor no kareta ilegal tama mai Timor-Leste.

Vise Ministru MI, Antonio Armindo, hateten dadaun ne’e komesa akontese fali ona kazu transportasaun motor no kareta ilegal husi nasaun vizinhu sira, tanba ne’e governu husu Komandante Jeral tenke orienta UPF aperta metin seguransa iha fronteira.

Vise Ministru MI, Antonio Armindo, hateten dadaun ne’e komesa akontese fali ona kazu transportasaun motor no kareta ilegal husi nasaun vizinhu sira, tanba ne’e governu husu Komandante Jeral tenke orienta UPF aperta metin seguransa iha fronteira.

“Ita hare kazu balun akontese ona fronteira liu-liu Atambua nian konaba naok motor no kareta hodi halo transportasaun ilegal, ita lakoi ida ne’e atu akontese tan iha Timor, tanba ne’e UPF tenke asegura metin iha linha fronteira,” Vice MI Armindo hateten.

Nia dehan, iha postu fronteira sira tenke asegura metin no tenke garante katak transportasaun ilegal ne’e labele akontese iha Timor-Leste.

“Ita mos sei fo orientasaun ba Alfandega no Servisu Migrasaun atu bele apoiu servisu Unidade Patrolimentu Fronteira (UPF) hodi kontrola diak liu tan,” nia hateten.

Entretantu, Komandante Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Komisariu Faustino da Costa hateten seguransa iha fronteira kontroladu ona, maibe nafatin fo hanoin ba komandante UPF hodi bele reforsa diak liu tan.

“Konaba kontrabandu iha tasi ita orienta ona Unidade Polisia Maritima hodi bele kontrola iha area tasi nian,” Komandante Jeral PNTL Komisariu Costa dehan.

Nia dehan, komandu mos orienta ba memebru sira bainhira halo operasaun mak iha konhesimentu ba kazu sira hanesan ne’e tenke foti medidas kedan.

“Dadaun ne’e ita nia polisia no inteligensia sira nafatin buka tuir karik iha kareta ka motor balun ne’ebe mak konsegue tama ona mai Timor karik ita bele prosesu kedan,” Komandante Jeral salienta.

Alende ne’e nia dehan, Polisia Indonezia nian konsegue prende motor no kareta sira ne’ebe mak broker sira atu hatama mai Timor-Leste, no dadaun ne’e iha hela prosesu investigasaun laran.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04