Governu liu husi Minsiterio da Saúde no Ministerio Justisa deside ona atu transforma sela ida sai fatin izolamentu ba prizoneiru sira ne’ebe detetadu positivu Covid-19 ho kategoria lizeira, atu bele hapara propagasaun virus iha prizaun laran.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten prizaun Becora iha espasu atu bele estabelese sentru izolamentu ida.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten prizaun Becora iha espasu atu bele estabelese sentru izolamentu ida tanba ne’e sira ne’ebe positivu sei tau hamutuk iha fatin ida iha prizaun laran atu profesional saúde sira bele halo observasaun tanba sira barak maka ho idade 60 ba leten.

“Ita komunika ona ho ministru atu hare sira ne’ebe laiha sintomas bele tau ketak. Ita mos husu atu sira fo atensaun ba sira ne’ebe idade liu ona 60 no sobre moras seluk atu asegura sira hela iha fatin ne’ebe diak,” nia hateten hafoin visita Prizaun Becora, Dili.

Nia dehan dadur sira hotu tama iha kategoria asintomatiku ou laiha sintomas, maibe sira barak ho idade 60 ba leten no sofre mos moras seluk tanba ne’e presiza tau atensaun ba sira nia kondisaun no asegura sira kumpri regras preventive hanesan uza maskara no disinfenta liman.

Entretantu, Ministru Justisa, Manuel Cárceres da Costa hateten hafoin deteta prizoneiru matebian inisial JG positivu Covid-19, ekipa saúde halo kedas teste swab PCR ba populasaun prizonal Becora, no rezultado barak maka positivu.

“Ita transforma tiha sela ida hodi halo sentru izolamentu ba maluk sira ne’e, no sira ne’ebe negative ita hasai sira ba fali fatin seluk tanba ne’e agora sira movimenta ona atu fahe tiha, ho nune’e ita bele traba propagasaun Covid-19,” nia hateten.

Nia informa hahu fulan Marsu, sira bandu ona visitante ba prizaun, liu-liu familia. No sira ne’ebe moras guarda prizonal mak lori ba hospital nune’e mos sira ba tuir julgamentu, maibe akontese propagasaun iha prizaun laran tanba ne’e presiza rigorozu liu tan.

Iha parte seluk, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Doutor Rui Maria Araújo hateten ekipa vijilansia sei halo hela analiza ba fonte propagasaun virus iha Prizaun Becora, maibe klaru mobilidade sira husi liur maka daet ba sira iha laran.

“Sira nai izolamentu iha prizaun laran, ita tau sira ketak husi sira ne’ebe negative atu labele hadaet ba malu. Sira hotu asintomatika ou laiha sintoma, maibe ema ruma presiza asistensia hospital nian hanesan oksijenu no seluk tenke lori mai iha Vera Cruz,” nia hateten.

Tuir dadus ne’ebe iha hatudu katak populasaun prizonal tantu prizoneiru no guarda prizonal hamutuk nain 220 husi total 557 maka detetadu positivu ona, no seluk sei hein rezultado.