Komandu Polisia Munsipiu Dili identifika ona sidadaun hamutuk nain 400 mak viola regras serka sanitaria ne’ebe mak durante ne’e implementa iha kapital Dili.

Segundu Komandante Polisia Munisipiu Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, sidadaun nain 400 ne’e identifikadu ona, bainhira polisia halo patrulhamentu iha dalan publiku no kada bairu.

Segundu Komandante Polisia Munisipiu Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, sidadaun nain 400 ne’e identifikadu ona, bainhira polisia halo patrulhamentu iha dalan publiku no kada bairu.

“Sidadaun nain 400 ne’e viola regras serka sanitaria hanesan, halo movimentu ka olaraga iha fatin publiku, la uza maskara, no halibur malu liu nain 10, nune’e mos sai husi uma no objetivu ne’e la importante. Ita kaptura sira hodi halo identifikasaun, nune’e bele prosesu,” Superientendente Belo informa.

Nia dehan, sidadaun hirak ne’e kompostu husi feto no mane, sira ne’e komete krime desobidiensia tanba ne’e tenke loke prosesu kriminal.

“Ema nain 400 ne’e balun ita kaptura bainhira sira halibur malu joga karta, bingu, no bola gulin. Jogu hirak ne’e bandu atu organiza iha implementasaun serka sanitaria,” nia dehan.

Tanba ne’e, nia apela ba komunidade sira labele koko atu viola regras ne’ebe mak mak estadu no governu implementa ona, bainhira kontra ne’e, tenke hasoru polisia no prosesu tui lei.

Entretantu, Diretor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Joao Almeida hateten, sidadaun sira ne’ebe mak kontra regras estadu emergensia ne’e tenke prosesu tuir dalan legal nune’e sira responsabilidade ba aktu ne’ebe sira komete.

“Sidadaun nain 400 ne’e la’os ituan, tanba ne’e polisia tenke implementa regras ho rigorizu se la’e sira toman ona viola regras saida deit mak vigor ona, tanba toman at. Timor nian kuandu sira halo primeiru mak la halo kazu ida, sira kuntinua halo,” Diretor FM Almedia informa.

Nia dehan, krime desobidiensia ne’ebe sidadaun sira komete ne’e tenke investiga no loke prosesu kriminal nune’e sira bele responsabilidade ba aktu ne’ebe sira komete.