Polisia Komandu Munisipiu Dili prosesu ona sidadaun ne’e tanba kontra regras serka sanitaria ka lockdown hodi tenta halai sai husi Dili laran ba munisipiu seluk.

Segundu Komandante Munisipio Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, sidadaun ne’ebe polisia prosesu ne’e mane ida, nia hela iha Tasi Tolu maibe horisehik nia tenta halai subar husi Dili atu ba Ermera tanba ne’e membru sira halo kontrolu no kaptura kedan nia.

Segundu Komandante Munisipio Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, sidadaun ne’ebe polisia prosesu ne’e mane ida, nia hela iha Tasi Tolu maibe horisehik nia tenta halai subar husi Dili atu ba Ermera tanba ne’e membru sira halo kontrolu no kaptura kedan nia.

“Sidadaun ne’e oras ne’e dadaun iha ona sela detensaun hodi kumpri 72 oras no ita loke ona ba prosesu,” nia dehan.

Tanba ne’e husu sidadaun sira atu kumpri regras no labele viola rezolusaun governu nia ne’ebe hasai hodi halo lockdown hodi prevene Covid-19 iha Dili laran.

“Sidadaun se deit mak viola rezolusaun governu nian ne’e ami la tolera no tenke submete ba sela detensaun no prosesu tuir lei,” Segundu Komandante Belo informa iha Komando Dili.

Tanba ne’e, nia husu ba komunidade sira tenke uza konsiensia hodi halo prevensaun ba corona virus tanba rezolusaun ne’ebe governu hasai ne’e diak ba ema hotu nia vida.

Entretantu, Xefe Suku Comoro Eurico de Jesusu hateten, sidadaun ne’e la hela permanente iha Tasi Tolu, maibe nia mai halo bisnis iha Dili mak lockdown tanba ne’e mak nia kontra no hasai sai husi Dili.

“Maibe polisia kaptura hakarak ka lakoi tenke prosesu tanba kontra ona regras estado emergensia ne’ebe governu halo iha Dili,” nia dehan.

Alende ne’e nia dehan, dadaun ne’e iha suku Comoro, liu-liu iha Kampu Baru nian komunidade sira komesa taka ona dalan atu husi bairu seluk labele mai vizita ida ne’e inisiativa ne’ebe diak hodi kuntribui ba prevensaun corona virus.