Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Fundasaun Mahein (FM) husu governo labele kriminaliza sidadun sira ne’ebe halo movimento iha fronteira liu-liu ba sira ne’ebe mak halo negosio tanba sira moris ho negosio entre sidadaun nasional no Indonesia hodi kompleta sira nia nesesidade maior.

Diretor Ezekutivo FM, Joao Almeida hateten, sidadaun sira ne’ebe mak durante moris besik liu iha fronteira entre Timor-Leste ho Indonesia sira nia moris lor-loron depende liu ba merkado ne’ebe mak sira halo iha fronteira no karik bando sira atu hetan hahan husi ne’ebe.

Diretor Ezekutivo FM, Joao Almeida hateten, sidadaun sira ne’ebe mak durante moris besik liu iha fronteira entre Timor-Leste ho Indonesia sira nia moris lor-loron depende liu ba merkado ne’ebe mak sira halo iha fronteira no karik bando sira atu hetan hahan husi ne’ebe.

“Ita nia sidadaun ne’ebe hela iha fronteira moris la’os depende ba merkado rai laran tanba ne’e sira atu hetan hahan hodi sustenta familia hakarak ka lakoi sira tenke hakat liu fronteira,” nia hateten.

Tanba ne’e husu governo labele bandu sidadaun sira ne’ebe mak halo movimento liu-liu liga ho negosio maibe tenke proteje no trata sira hanesan ho sidadaun nasional sira seluk.

“Durante ne’e ita hare estado ladun trata no proteje sira ho diak tanba ne’e ikus mai sira tenke hakat ba sorin hodi kompra sira nia nesesidade lor-loron,” nia hateten.

Nia dehan, estado iha direito atu proteje sidadaun hotu tuir konstituisaun RDTL la’os iha situasaun difisil tenke abandona nune’e mos kriminaliza.

“Tanto sidadaun nasional ne’ebe hela iha Indonesia iha situasaun ida ne’e preokupa tebes liu-liu konaba protesaun fronteira taka solusaun mak sira tenke tama ilegal tanba ita hare ne’e abandona no estado la iha medidas nesesario atu tulun,” Diretor FM Almedia dehan.

Tanba ne’e nia dehan, atu evita movimento ilegal iha fronteira governo tenke tau matan ba sidadaun sira iha fronteira tulun sira liu husi meios saida deit mak governo iha hodi garante sira nia moris.

Entretanto, Deputado iha Parlamento Nasional Duarte Nunes, husu ba governu atu buka meius ruma hodi redus nesesidade populasaun sira ne’ebe hela besik iha fronteira atu sira labele halo tan movimento ilegal.

Nia dehan, populasaun sira dalaruma hakat ba fronteira depois fila mai, forsa sira kaer hanesan ilegal, ne’e situasaun ne’ebe sempre akontese, tanba liga ho sira nia nesesidade.

“Nesesidade obriga kalan bo’ot sira tenke halai ba sorin no dader san sira tenke fila tanba ne’e governo presija hare asunto sira ne’e,” deputado Nunes dehan.

Iha parte seluk Vise Ministro Interior Antonio Armindo hateten, sidadaun sira ne’ebe mak halo movimento ilegal iha fronteira kaundo ekipa konjuta kaptura depois halo identifikasaun tanba sa mak sira tenke hakat ba sorin.

“Iha investigasaun sidadaun balun hato’o prekupasaun tanba nesesidade, ita la kriminaliza sira maibe ita submete ba kuarentena durante 14 dias depois husik livre,” Vice MI Armindo informa.

Maibe nia dehan, ba sidadaun sira ne’ebe mak kaptura depois halo identifikasaun la hato’o sira nia razaun fundamental no fatin la klaru ita tenke prosesu, durante estado emergensia ne’e prosesu ona sidadaun hamutuk nain 30 ba Ministerio Publiku tanba komete iha movimento ilegal.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04