Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Ofisial Superior Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) nain 48 finaliza ona kursu konaba jestaun ezekutiva polisia hodi hasa’e konhesimento no forma kompetensia hodi serviso no proteje povu husi situasaun hotu.

Ofisial Superior Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) nain 48 finaliza ona kursu konaba jestaun ezekutiva polisia.

Komandante Sentro Formasaun Polisia, Superientendente Xefe Arquemino Ramos, hateten kursu refere hetan apoio husi Programa Dezenvolvimento Polisia Timor-Leste (TLPDP).

“Ohin ita nia ofisial superior nain 48 konsege finaliza ona kursu,” Komandante Ramos informa.

Nia dehan, tuir lolos ne’e ofisial superior nain 52 mak finaliza ho hetan diploma husi kursu ne’e maibe nain 4 la konsegue tanba mate ona.

“Ita nia ofisial superior sira ne’e mai husi komando munisipio nune’e mos unidade sira no xefe departamento. Kursu jestaun ezekutiva polisial ne’e importante tebes ba sira nune’e sira jere serviso kada loron nian diak liu tan,” nia hateten.

Nia hateten, kursu ida ne’e kompleta ho modulu 5 inklui Jestaun, Delegasaun Kompetensia, Planea Bazeia ba Evidensia, Lei sira, Sistema, no modul 5 jeral ba lingua sira.

“Husi kursu ida ne’e ita nia superior hirak ne’e mesak iha konhesimento diak tanba hetan valor diak. Ita espera katak sira bele implementa diak liu tan hodi halo mudansa iha Intituisaun Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL),” Komandante CFP Ramos salienta.

Entretanto, lideransa Jose Ramos Horta hateten, tempo to’o ona atu dezenvolve intituisaun PNTL hanesan ho nasaun estrangeiro.

“Durante ne’e hau akompanha progreso serviso polisia nian diak tebes, maibe ita hare estado no governo la rekonhese no la iha interese hodi dezenvolve,” nia hateten.

Tanba ne’e nia dehan, husi formasaun sira ne’e komesa prepara an ona liu-liu husi rekursu humanus nian, maibe konaba kondisaun infrastrutura PNTL, maioria seidauk diak.

“Progresu iha instituisaun PNTL ne’e la’o ona maibe seidauk sufsiente liu-liu atu partisipa iha koperasaun ba Organizasaun Nasaun Unidas (ONU) nian tanba ne’e tenke prepara rekursu ho masimo,” nia hateten.

Nai dehan, atu prepara rekursu tenke liu husi formasaun sira hodi kapasita membro polisia nia konhesimento nune’e bele ba partisipa iha missaun paz ONU nian.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04