Quarta, Outubro 28, 2020
Total visitors: 530672

Vise Ministru Interior (MI), Antonio Armindo fo orientasaun ba komando jeral PNTL atu investiga membro sira liu-liu iha fronteira tanba iha ona informasaun katak membro balun fasilita grupu arte marsiais (GAM) halo movimento ilegal iha fronteira hodi ba tuir juramento no sae sinto iha teritoiru Indonesia.

Vise Ministru Interior (MI), Antonio Armindo fo orientasaun ba komando jeral PNTL atu investiga membro sira liu-liu iha fronteira tanba iha ona informasaun katak membro balun fasilita grupu arte marsiais (GAM) halo movimento ilegal iha fronteira hodi ba tuir juramento no sae sinto iha teritoiru Indonesia.

Nia dehan, movimento ilegal ne’ebe mak kuntinua buras iha fronteira kada loron ne’e tanba iha individo balun mak fasilita ema hirak ne’e hakat liu fronteira Timor-Leste hodi ba Indonesia.

“Ita husu komando PNTL tenke halo investigasaun ba membro sira hodi buka hatene tanba, iha ona informasaun balun katak iha individo balun mak fasilita iha fronteira,” Vise MI Armindo dehan.

Tanba ne’e nia dehan, komando mos tenke reforasa serviso intelijensia iha fronteira hodi kontrola erro sira ne’ebe mak akontese iha fronteira.

“Ita mos husu komando atu halo mos investigasaun grupo arte marsiais hodi bele hatene lolos se mak fasilita,” nia sujere.

Iha fatin hanesan komandante jeral PNTL, Komisariu polisia Faustino da Costa hateten kada loron iha fronteira ekipa konjunta halo kapturasaun ba membru arte masiais ba indonezia sae sintu no fila mai ho ilegal, sempre iha nain 20 ba leten.

“Maibe ita seidauk simu informasaun katak iha membro [PNTL] balun iha fronteira mak fasilita,” Komisario PNTL Costa dehan.

Nia dehan, bainhira komando simu keixa ruma iha indikasaun envolve membru polisia balun iha mak fasilita apoiu informasuan ba arte masiais atu halo movimentu ilegal konsekuensia komando tenke foti sai nia.

“Tanba ne’e ita husu ba membro sira atu labele halimar ho no sira serviso, tenke serviso ho profisionalidade labele uza privasidade iha oras serviso liu-liu garante seguransa iha fronteira tanba kuando iha keixa ruma hakarak ka lakoi tenke foti ain husi instituisaun ida ne’e,” Komisario dehan.

Nia informa, iha estadu emerjensia (EE), periodo dalima ne’e iha fornteira ekipa konjunta kontinua halo kapturasaun ba movimentu ilegal sira husi arte marsiais besik nain 200 resin ona.

Iha parte seluk prezidente PSHT, Baltazar Lemos Seixas hateten, membro PSHT sira ne’ebe alega ba tuir juramento sae sinto iha Indonesia ne’e sira la husu orientasaun ruma hodi atu halo movimento ilegal.

“Ita lahusu, maibe individo sira ne’e mak hakarak rasik fasilita. Maibe ami labele mensiona. Hein prosesu investigasaun mak bele hetene rezultado tanba vise ministero interior nian bolu ona ami ba halo deklarasaun,” nia informa.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04