Quinta, Julho 18, 2024

Diretór Nasionál Servisu Hospitalar no Emergensia, iha Ministériu Saúde, Doutór Nilton da Silva hateten pasiente pendente, tanba passaporte laiha komesa semana kotuk balun aranka ona ba Indonesia, Malaysia no Singapura hodi halo tratamentu iha ospitál sira ne’ebé governu kontratu ona.

Diretór Nasionál Servisu Hospitalar no Emergensia, iha Ministériu Saúde, Doutór Nilton da Silva hateten pasiente pendente, tanba passaporte laiha komesa semana kotuk balun aranka ona ba Indonesia, Malaysia no Singapura hodi halo tratamentu iha ospitál sira ne’ebé governu kontratu ona.

Nia dehan semana kotuk pasiente na’in hitu mak aranka ona ho sira-nia akompañante no semana ida-ne’e na’in 23 mak sei ba tan halo tratamentu iha rai-liur, tanba laiha posibilidade halo tratamentu iha rai-laran.

“Semana kotuk ne’e na’in hitu aranka tiha ona no semana ida-ne’e de’it na’in 23 mak prosesa hela balun sei aranka iha Domingu no balun sei semana oin depende ba iha ospitál sira iha ne’ebá,” nia hateten iha servisu fatin Caicoli, Díli.

Nia hateten junta médiku sira mak halo aprovasaun ba kazu sira no prefere fasilidade saúde sira iha rai-liur, tanba ne’e, atu sosa tikete aviaun tenke hetan resposta fiksu husi ekipa médiku ospitál sira-nia disponibilidade kama.

Nia esplika bainhira sira simu dokumentu pasiente sira-nian hotu sei halo verifikasaun liu-liu passaporte, karik ba Indonesia presiza visa ba Sigapura no Malaysia la presiza visa. Depois verifikasaun orsamentu ba kustu vida sira refere ba finansas Ministeriu Saúde nian atu trata no tikete aviaun refere ba aprovizionamentu atu sosa.

Nia haktuir total pasiente ne’ebé halo hela tratamentu iha rai liur hamutuk 56, kompostu husi na’in 40 halo tratamentu iha ospitál Siloam Grupo, Indonesia. Na’in 15 iha hospital Pathway grupo, Singapura no na’in ida halo tratamentu iha hospital Gleneagles, Malaysia.

Tuir dadus Diresaun Nasionál Servisu Hospitalar no Emergencia, iha fulan-janeiru to’o setembru tinan 2023, total pasiente ne’ebé refere ba rai-liur hamutuk 195, maioria ho moras kankru fuan no sirurgia jeral. Husi total ne’e na’in 187 moris no na’in 8 lakon vida.

Iha parte seluk, Prezidente Junta Médiku Nasionál, iha Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), Dotora, Ana Magno hateten husi fulan-janeiru to’o loron 18 fulan-outubro tinan 2023, sira aprova kazu besik 500 atu refere ba rai-liur, husi númeru ne’e 214 mak pendent, tanba dokumentu la kompletu inklui passaporte.

Nia dehan pasiente pendente sira-ne’e, balun ba ona halo tratamentu iha rai-liur, maibé balun m’os hetan susar molok data ba.

“Ami-nia parte mak fasilita sira ba trata sira-nia dokumentu no halo aprovasaun ba kazu sira ne’ebé presiza duni refere ba rai-liur, tanba kondisaun no limitasaun ospital ne’ebé ita iha,” nia hateten.

Nia hateten sira halo fali re-screening ba pasiente sira atu pasiente sira ne’ebé urgente hanesan problema fuan, fatura sira husu atu hetan passaporte uluk, ba pasiente ne’ebé ho kazu kankru liu ona fulan ida presiza halo screening fali atu haree, tanba kankru ne’e prosesu la’o hela de’it.