Quinta, Dezembro 08, 2022
Total visitors: 692025

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak (PM TMR), hato’o agradesementu ba governu Republika Popular China ne’ebe oferta ona makina Lithotripsy ida ba Hospital Nasionál Guido Valdares (HNGV) hodi apoia tratamentu ba pasiente sira ne’ebe iha problema fatuk iha rins tanba no makina refere bele harahun fatuk iha rins.

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak (PM TMR), hato’o agradesementu ba governu Republika Popular China ne’ebe oferta ona makina Lithotripsy ida ba Hospital Nasionál Guido Valdares (HNGV) hodi apoia tratamentu ba pasiente sira ne’ebe iha problema fatuk iha rins tanba no makina refere bele harahun fatuk iha rins.

Nia rekonhese HNGV enfrenta problema barak intermus infrastrutura, ekipamentu no rekursu humanu, maibe governu ho apoia husi parseru dezenvolvimentu sira kontinua halo esforsu atu melhora kondisaun sira hodi hasa’e kualidade atendimentu saúde ba populasaun sira.

“Ho makina ida ne’e bele ajuda rezolve problema ne’ebe Hospital Nasionál Guido Valdares enfrenta hodi minimiza laos deit haruka pasiente ba liur, maibe fo mos servisu ba mediku sira iha ne’e atu sira bele aktualiza sira nia konhesementu liu husi pratika servisu lorloron nian. Tanba buat ida ita aprende iha banku eskola buat seluk ida ita presta iha pratika lorloron nian, entau ne’e oportunidade diak ba mediku sira iha ne’e aplika matenek ne’ebe sira iha hodi asiste pasiente sira,” nia hateten hafoin partisipa iha serimonia lansamentu makina Lithotripsy no makina Magnetic Resonance Imaging (MRI) iha HNGV Bidau, Dili.

Nia hateten ho introdusaun makina ne’e mediku sira ne’ebe pratika sira nia matenek hodi redus numeru transferensia moras ba rai liur, maske moras ne’ebe presiza ba rai liur nafatin halo transferensia.

Nia hatutan infrastrutura sai hanesan prioridade ba governu tanba ne’e Ministeriu Saúde no Ministeriu Finansas hare ona rekursu finanseiru atu hahu konstrusaun ba hospital nasional.

Enkuantu, Dotor Sirulgiaun Jeral iha Hospital Nasionál Guido Valdares (HNGV), Raimundu dos Santos hateten tratamentu durante ne’e ba moras fatun iha rins halo operasaun deit, maibe ho makina ida ne’e bele harahun fatuk iha rins.

Nia salienta fatuk iha rins forma husi substansia kimiku oioin iha ran. Substansia kimiku sira ne’e bele husi kalsium, magnesium no kolesterol tanba rins mak fatin ida ne’ebe ikus liu soe sasan ne’ebe isin la presiza ona.

“Tratamentu ba fatuk iha rins, durante ne’e ita opera loke deit kanek bo’ot, depois pasiente tenke hela kleur iha hospital no simu aimoruk hatun moras, aimoruk antibiotika evita infesaun, entau pasiente hela iha hospital bele semana. Maibe ho makina ida ne’e ita identifika pasiente hira ne’ebe prense rekejitus uza makina ne’e harahun fatuk iha rins,” nia hateten.

Nia dehan sira iha planu atu halo estudu ida ba kada fatuk ne’ebe sira hasai husi pasiente ida-ida, liu-liu lori fatuk sira ne’e ba iha laboratoriu halo rahun hodi hare komposisaun substansia kimiku saida mak kauza. Nune’e bele halo investigasaun ida liga ho bee ne’ebe pasiente sira konsumu lorloron no sira nia stilu moris atu bele iha informasaun ne’ebe klaru hodi halo prevensaun ba forma fatuk iha rins.

Tuir dadus HNGV iha tinan 2017 to’o Agostu tinan 2022, total pasiente ne’ebe iha problema fatuk iha rins hamutuk 1434, ne’ebe kompostu husi feto 45% no mane 55%.

Iha parte seluk, Embaixador China, iha Timor-Leste, Xiao Jianguo hateten sira iha komitmentu atu ajuda setor saúde, liu-liu apoia ekipa mediku husi China mai iha rai laran, bolsu estudu ba mediku timor oan sira hasai kursu espesialidade, formasaun espesialidade no ekipamentu sira.

“Hau komite katak koperasaun entre ita nia nasaun rua iha setor saúde sei dezenvolve no kontinua. Ami koko atu reforsa kondisaun moris ema nian iha area rural liu husi eleva kapasidade no kondisaun mediku sira iha area rural, ne’e mak ita nia koperasaun bilateral,” nia hateten.