Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Diretor Jeral Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), mediku espesialista cirurgião Alito Soares informa kondisaun atual hospital laiha ona espasu atu halo jestaun tratamentu ne’ebe dignu ba pasiente hotu tanba numeru pasiente baixa sa’e makas 60 resin kada loron.

Diretor Jeral Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), mediku espesialista cirurgião Alito Soares informa kondisaun atual hospital laiha ona espasu atu halo jestaun tratamentu ne’ebe dignu ba pasiente hotu.

Nia salienta HNGV iha deit kama fiksu 350, no kondisaun aktual ho numeru pasiente bo’ot sira aumenta tan kama iha koridor sala hotu hamutuk 421 kama, maibe la to’o nafatin atu akumula ema hotu no sira laiha ona espasu atu tau tan kama.

“Iha Novembru-Dezembru to’o mai agora numeru pasiente ne’ebe mai rejista hamutuk 750, no husi numeru ne’e pasiente ne’ebe baixa husi ema nain 40 to’o 50 kada loron. Hodiseik deit durante 24 oras pasiente 63 mak baixa, ita imajina deit kama aktual ho numeru pasiente lorloron 700 resin no pasiente baixa 60 resin nia rasio kama ho pasiente ne’ebe mai baixa la sufisiente,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.

Nia dehan moras ne’ebe rejistu makas iha sala emergensia mak moras dengue no diarea, ne’ebe afeta barak liu labarik ki’ik sira.

Nia hateten sira halo ona kordenasaun ho servisu saúde munisipiu Dili atu reforsa sentru internamentu komunitaria sira atu bele fo atendimentu no observasaun ba kazu sira ne’ebe la grave hodi redus numeru pasiente iha hospital, maibe sentru saúde hat iha Dili laran mos espasu.

Nia hatutan sira sujere atu utiliza sala izolamentu Vera Cruz hodi akumula pasiente sira ne’ebe non kritiku, liu-liu pasiente sira iha sala NIFAS nian atu espasu ne’ebe iha bele akumula fali labarik sira ne’ebe sofre moras dengue no diarea grave.

Iha parte seluk, Diretora Servisu Saúde Munisipiu Dili, Agostina Segurado rekonhese espasu fasilidade sentru internamentu hat iha Dili laran la sufisiente atu akumula ema hotu tanba kada sentru ida minimu kama tolu to’o hat deit.

“Ita hare katak numeru kazu bo’ot tebes iha fasilidade mos nunka mais kama mamuk. Fasilidade sira minimu kama tolu maximu kama hat, kapasidade bo’ot oituan mak sentru Formoza II ho kama 16, maibe espasu lato’o uza tan koridor sira hanesan deit,” nia hateten.

Nia dehan sira sei hare no prepara espasu atu bele halo jestaun diak liu tan ba kazu dengue no diarea hodi evita kazu mortalidade.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04