Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Diretora Jeral Prestasaun Servisu da Saúde, iha Ministerio da Saúde, Dotora Odete da Silva Viegas hateten ekipa saúde hasai ona amostra husi pasajeiru nain ida ne’ebe mai husi UK iha semana hira liu ba kotuk atu haruka ba Australia halo analisa genomic sequencing atu konfirma relasiona ho variante Covid-19 nian.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu da Saúde, iha Ministerio da Saúde, Dotora Odete da Silva Viegas hateten ekipa saúde hasai ona amostra husi pasajeiru nain ida ne’ebe mai husi UK iha semana hira liu ba kotuk.

Nia dehan virus variante foun Omicron sirkula ona iha nasaun barak iha mundu, entaun posibilidade bo’ot tebes virus ne’e to’o mai Timor tanba movimentu ema nian sai no tama mai rai laran akontese.

“Timor-Leste oportunu tebes virus ne’e bele tama tanba ita nia pasajeiru sira tama no sai. Maske ita nia rai iha progressu diak tebes ba prevensaun Covid-19, maibe lataka dalan virus ne’e iha nafatin katak virus ne’e iha hanesan dadaun ida ne’ebe ita bo’ot sira rona depois mai husi UK to’o mai iha ne’e liu tiha ba Lospalos deteta mosu sintomas entau halo teste rezultado positivu,” nia hateten Salaun Mauhoka Rudal 7984 Surikmas, Dili.

Nia hateten iha loron ne’e, pasajeiru hamutuk nain 50 mak tama mai liu husi aeroprotu, to’o iha aeroportu ekipa saúde halo teste ba pasajeiru sira ne’e no rezultado hatudu negativu, entau posibilidade bele mos hetan kontaktu iha rai laran tanba sira to’o mai liu tiha ona loron 7 mak mosu sintomas.

Nia hatutan pasajeiru ne’e halo hela tratamentu iha sala izolamentu Lahane tanba mosu sintomas grave, maibe kondisaun estavel ona.

Nia informa regras ne’ebe aplika iha rai laran mak ema ne’ebe vasina dose ida deit tama mai rai laran tenke kuarentina loron 14, maske teste PCR negativu. Ba sira ne’ebe vasina dose kompletu tama mai halo teste PCR negativu bele sirkula.

Iha parte seluk, Komunidade Antonio Soares rekomenda governu, liu-liu ministerio da saúde atu aplika medida regoruzu iha pontu entrada sira hodi evita variante foun tama mai rai laran tanba kada semana no fulan ema mai husi rai liur barak.

“Ita akompaña informasaun variante foun ne’e afeta ona nasaun lubuk ida, no ita hare semana-semana aviaun tun ema tama mai barak mak ita la aplika medida preventive sira, ita sei hasoru problema,” nia hateten.

Nia preokupa kumprimentu sosiedade nian ba protokolu prevensaun Covid-19 menus tebes, liu-liu ema barak visita fatin publiku la uza maskara, laiha distansiamentu risku ba hada’et virus a’as.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04