Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Diretur Ezekutivu Servisu Nasionál Ambulánsia no Emerjénsia Médika, Institutu Publiku (SNAEM), Horacio Sarmento hateten liu husi audensia publika sira hato’o ona ba komisaun F asuntu saúde, seguransa sosial no igualidade jeneru atu iha diskusaun orsamentu jeral do estado tinan 2022, halo proposta ida husu osan adisional $200,000 hodi halo manutensaun rutina ba ro ambulansia.

Diretur Ezekutivu SNAEM, Horacio Sarmento hateten liu husi audensia publika sira hato’o ona ba komisaun F atu iha diskusaun orsamentu jeral do estado tinan 2022, halo proposta ida husu osan adisional $200,000 hodi halo manutensaun rutina ba ro ambulansia.

Salienta alokasaun orsamentu tinan 2022, ba SNAEM nian la kobre manutensaun ro ambulansia nian tanba ne’e iha diskusaun orsamentu iha parlamentu tenke halo proposta adisional.

“Ami nia orsamentu la sufisiente, maibe ami halo hela proposta adisional ida karik parlamentu bele konsidera iha tinan 2022, ami hetan tan $200,000 atu selu kapitaun no asistente sira, profesional saúde sira ne’ebe servisu iha ro laran inklui mos halo manutensaun rutina ba ro ne’e,” nia hateten iha Portu Dili.

Nia dehan hafoin simu ro ambulansia ne’e husi governu Indonesia, liu husi embaixada Indonesia iha Timor-Leste, seidauk iha xamada husi ilia Atauro no Rejiaun Espesial Oecusse Ambeno atu halo evakuasaun ba moras mai hospital nasional tanba ne’e sira nafatin fo formasaun ba ekipa nahkoda no asistente sira.

Nia hateten agora dadaun sira kontratu hela nahkoda ida no asistente rua husi Indonesia atu halo operasaun ba ro ne’e no fo mos formasaun ba ekipa nasional nain 9 konaba operasaun no manutensaun ba ro ambulansia.

Nia informa iha tinan lima liu ba governu sosa ro ambulansia ida ho kustu $400,000 resin, maibe ro refere halo deit operasaun ba ilia Atauro dala ida fila avaria kedas. No ro ne’e para hela iha tasi ibun edifisiu polisia maritime nian seidauk halo manutensaun tanba kazu sosa ro ne’e prosesu hela iha tribunal.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo husu SNAEM, I.P tau matan ba operasaun ro ambulansia ne’e nian atu melhora servisu transferensia moras iha rai laran, liu-liu pasiente sira husi Atauro no Rejiaun Espesial Oecusse Ambeno mai iha Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) hodi hetan atendimentu espesialista nian.

“Hau fiar SNAEM hanesan ekipa teknika sei tau matan ba iha ro ambulansia ne’e no halo koperasaun ho setor seluk inklui klinika privadu sira no NGO sira atu bele hetan mos retornu ruma hodi bele suporta fali kustu operasional no manutensaun nian,” nia hateten.

Nia rekonhe durante ne’e komunidade sira ne’ebe hela iha Atauro presiza atendimentu saúde urgente husi mediku espesialista sira hasoru dificuldade atu asesu mai iha hospital nasional tanba limitasaun asesu mai Dili via maritima no aerea.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04