Quarta, Setembro 22, 2021

Vice Ministru da Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis hateten prevalensia moras hepatitis B a’as iha Timor-Leste tuir dadus banku de sangue tinan 2019-2020, hatudu 6.5% populasaun jeral ne’ebe halo teste no doasaun konfirmadu positivu sofre moras hepatitis B.

Vice Ministru da Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis hateten prevalensia moras hepatitis B a’as iha Timor-Leste tuir dadus banku de sangue tinan 2019-2020, hatudu 6.5% populasaun jeral ne’ebe halo teste no doasaun konfirmadu positivu sofre moras hepatitis B.

Nia konsiente presiza asaun ne’ebe integradu hodi hasa’e kobertura imunizasaun hepatitis B, hahu husi labarik foin moris to’o ema adulto sira. No intensifika programa edukasaun prevensaun saúde atu ema hotu iha konsensia hado’ok aan husi fator risku sira hanesan involve iha aktu droga sira hanesan fuma no hemu alcohol.

“Dadus banku de sangue relata ema sira hotu ne’ebe halo doasaun ran hatudu 6.5% prevalensia ba hepatitis B entre populasaun Jeral. Dadus sira ne’e ilustra mai ita katak ita iha fenomena inceberg nudar problema saúde publika relasiona ho moras hepatitis,” nia hateten iha ambitu selebrasaun loron mundial hepatitis, ne’ebe monu iha loron 28 fulan Julho, iha Hotel Novu Turismo, Dili.

Nia dehan iha tinan 2019-2020, programa nasional HIV/SIDA-STI-Hepatitis halao screening no vasinasaun hepatitis B no C ba populasaun alvu no pesoal fardadu, no hatudu taxa positividade entre husi 3% to’o7%.

Nia hateten vasinasaun hepatitis B, dadaun ne’e sei foku ba labarik sira foin moris, grupo alvu sira hanesan Polisia Nasional Timor-Leste no FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste no sira ne’ebe sofre moras HIV, tanba ne’e ba oin presiza planu integradu atu hasa’e kobertura ba ema hotu.

Nia hatutan governu liu husi Planu Estrategiku Nasional Setor Saúde tinan 2020-2030, ne’ebe foin lansa hatudu kompremisio atu elemina moras hada’et sira inklui moras hada’e husi relasaun seksual, liu husi hasa’e kobertura vasinasaun no intensifika edukasaun promosaun saúde atu konsensializa komunidade kontrola fator risku sira hanesan seksu livre, konsumu sigaru, tua no hahan ne’ebe kontein substanisa kimiku barak.

Entretantu, Diretora Executiva NGO Estrela+, Ines Lopes preokupa komunidade sira, liu-liu iha area rural sei menus informasaun konaba moras hepatitis no prevensaun tanba informasaun sira seidauk to’o ba sira.

Nia dehan ema barak involve hela aktu sira ne’ebe lori risku ba sira atu hetan moras hepatitis B, maibe sira lahatene tanba ne’e presiza halo edukasaun ida ne’ebe agresivu no ativu iha komunidade atu iha hatene no hasa’e kobertura vasina ba ema hotu.

“Hau hanoin informasaun sei limitadu tebes tanba konhesementu ema nian ba moras hepatitis B ne’e sei menus loos, entau sira halao hela lalaok risku sira, maibe sira lahatene nia impaktu ba sira nia orgaun vital sira,” nia hateten.

Nia hateten iha tinan 2019, sira hahu halo screening ba grupo alvu sira hanesan PNTL, F-FDTL, sira ne’ebe moris ho virus HIV atu identifika sira ne’ebe negativu ou la sofre hepatitis hodi simu vasina hepatitis B no C, no sira halao duni ba ema hamutuk 3563.

Iha parte seluk, Reprejentante OMS iha Timor-Leste, Dr. Arvind Mathur hateten Timor-Leste bele elemina moras todan tolu husi HIV, Hepatitis B no Sifilis, maibe tenke iha apoia finanseiru domestiku ba programa nasional virus hepatitis.

“Ita tenke responde ba asuntu ida ne’e urjente, no hau re-afirma katak OMS iha kompremisu atu apoia ministerio iha kada pasu hotu-hotu atu haforsa asaun no resposta,” nia hateten

Nia dehan labele hein tan asaun sira ne’e tenke halao tanba moras hepatitis bele prevene no halo tratamentu.

Nia hatutan moras hepatitis kada tinan oho ema barak liu kauze 1.4 milhoens iha mundu kompara ho SIDA no malaria.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04