Segunda, Agosto 02, 2021

Diretor Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Ministerio da Saúde (MdS), Doutora Odete da Silva Viegas preokupa ho identifikasaun variante Covid-19 foun Delta iha Indonesia, tanba ne’e alerta sidadaun hotu ho idade tinan 18 baleten atu partisipa maximu iha kampanha vasinasaun hodi hetan vasina kontra Covid-19.

Diretor Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Ministerio da Saúde (MdS), Doutora Odete da Silva Viegas preokupa ho identifikasaun variante Covid-19 foun Delta iha Indonesia.

“Posibilidade ita atu hetan variante Covid-19 saida deit ne’ebe iha. No ita nia nasaun vizinho Indonesia variante sira ne’e iha ona, entau ita presiza hametin liu tan iha area frontera tanba ne’e vasinasaun ne’ebe agora dadaun halao iha teritorio tomak espera ita nia komunidade hotu hakarak ho laran rasik simu vasina atu nune’e bele iha protesaun ba aan karik variante sira ne’e mosu iha ita nia rai,” nia hateten hafoin akompanha lider nasional Kay Rala Xanan Gusmão simu vasina iha klinika Fatumeta, Dili.

Nia agradese ba lider nasional Kay Rala Xanana Gusmão, ne’ebe ho konsiensia rasik hakbesik aan ba postu vasinasaun simu vasina Covid-19 hodi simu vasina dose dahuluk. No espera asaun ida ne’e bele konvense populasaun elejivel sira ne’ebe seidauk simu vasina bele hakbesik aan ba postu vasinasauns sira simu vasina hodi hasa’e imunidade kontra infesaun virus ida ne’e.

Nia dehan politika vasinasaun iha rai laran la obrigatoriu, maibe ho partisipasaun lider nasional sira hotu nian iha kampanha vasinasaun bele fo ezemplu no konfiansa ba populasaun atu simu sira nia vasina tanba ema ida-ida iha responsabilidade ba sira nia saúde.

Nia informa lider nasional sira hotu simu ona vasina Covid-19, ikus maka Kay Rala Xanan Gusmão, ne’ebe ohin loron 24 fulan Junho, simu vasina Sinovac dose dahuluk.

Tuir dadus nasional vasinasaun Covid-19, hatudu populasaun elejivel kuaze 197 mil resin maka simu ona vasina Covid-19. No 22 mil resin husi total 28,402 ne’ebe tenke simu ona dose daruak maka kompleta ona sira nia vasina Covid-19.

Iha parte seluk, lider nasional, Kay Rala Xanana Gusmão husu ba populasaun hotu hakbesik aan ba fatin vasinasaun hodi hetan vasina tanba pandemia ne’e problema global ne’ebe oho ona ema miloens ba miloens no miloens mos moras toba hela iha kama leten.

“Iha Europa iha variante oioin ne’eduni diak liu ita hotu prevene aan, liu husi ita hotu simu vasina para liberta tiha ita nia aan rasik no familia husi perigu covid-19 ne’e. Loos duni iha istoria barbarak, maibe hau husu protese imi nia aan rasik, imi nia familia no ema hotu,” nia hateten hafoin simu vasina Covid-19.

Nia dehan pandemia Covid-19 ne’e problema bo’ot laos deit ba estado no sistema saúde, maibe ba individu ida-ida tanba ne’e ema hotu tenke buka protese aan liu husi vasina.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04