Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Diretor Servisu Saúde Munisipio Bobonaro, João Baptista Mau Cardoso hateten sira hahu konvense komunidade konaba autoizolamentu iha uma, atu kontribui redus propagasaun virus tanba laiha ona espasu atu akumula ema hotu ne’ebe konfirmadu positivu Covid-19.

Diretor Servisu Saúde Munisipio Bobonaro, João Baptista Mau Cardoso hateten sira hahu konvense komunidade konaba autoizolamentu iha uma, atu kontribui redus propagasaun virus.

Nia dehan fatin izolamentu Mota ain nakonu, fatin alozamentu privado iha Maliana vila mos nakonu. Entau ba kazu sira ne’ebe membru familia deit bele izola iha uma.

“Saida maka ami halo agora maka, provizoriu halo autoizolamentu iha sira nia uma. Sira ne’ebe familia ami hare sira nia kondisaun uma diak izola deit iha uma, no sira ne’ebe nain ida ou rua ami hare sira nia kuartu ruma prepara izola iha uma hodi hein fatin sira ne’ebe ita prepara mamuk bele submete fali sira ba,”

“Ami iha pasiente autoizolamentu nain 22. Husi ne’e nain 18 familia ida, nain 3 familia ida no nain ida mesak. Ami hare sira nia uma kompleksu bo’ot iha moru laran no entau ita halo autoizolamentu deit,” nia hateten via telephone.

Nia dehan servisu prevensaun no mitigasaun surtu Covid-19 kontinua lao nafatin, liu-liu halo vijilansia sentinela iha fasilidade saúde sira, rastreiu ba kontaktu besik kazu konfirmadu sira iha izolamentu.

Tuir dadus evolusaun surtu Covid-19 iha Timor-Leste, hahu husi loron 21 flan Marus tinan 2020, to’o loron 31fulan Maio tinan 2021, total kazu komulativu iha munisipio Bobonaro hamutuk nain 171. Husi numeru ne’e nain 41 rekuperadu ona no nain 130 maka hetan observasaun husi profesional saúde sira iha sala izolamentu.

Alende ne’e taxa insidensia Covid-19 durante loron hitu ikus, hatudu munisipio Bobonaro segundu lugar ho valor media 10, 3/100,000 abitantes, depois munisipio Dili ho valor media 40, 0/100,000 abitantes.

Iha parte seluk, Diretor Jeral Servisu Koperativu, iha Ministerio da Saúde, Marcelo Amaral husu autoridade munisipiu sira servisu hamutuk ho official saúde sira atu buka fatin hodi akumula maluk sira ne’ebe positive Covid-19, hodi evita propagasaun virus iha komunidade.

“Komunidade barak maka husu ona atu halo autoizolamentu iha uma, liu-liu kazu sira ne’ebe lizeiru. Sira halo pedidu mai ekipa tun halo verifikasaun fatin diak halo autoizolamentu atu kazu sira ne’ebe ho sintomas maka refere mai iha fatin izolamentu sira,” nia hateten.

Nia dehan ema barak liu tan maka konsente halo autoizolamentu iha uma, maka sei ajuda redus propagasaun virus iha komunidade no redus despeza governu nian ba selu alojamentu sira.

Nia dehan dadaun ne’e munisipiu sira utiliza espasu publiku hanesan fatin polo medisina universidade nian ba izolamentu. No sira mos halo kontratu ho alojamentu privado sira, konventu sira atu bele uza ba izolamentu no kuarentina.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04