Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Diretora Nasional Rekursu Humanu, iha Ministerio da Saúde, Tomasia de Sousa hateten forsa servisu iha sistema nasional saúde sa’e ona ba nain 6,103, kompostu husi servisu administrasaun nain 1,588, no profesionais saúde hanesan mediku espesialista, mediku jeral, parteira, enfermeiru no tekniku aliadu sira iha nain 4,515 atu garantia servisu regular iha nivel hospital to’o postu saúde sira no responde ba surtu Covid-19.

Diretora Nasional Rekursu Humanu, iha Ministerio da Saúde, Tomasia de Sousa hateten forsa servisu iha sistema nasional saúde sa’e ona ba nain 6,103.

Nia dehan rekursu ida ne’e seidauk sufisiente atu asegura prestasaun servisu regular no servisu Covid-19 nian, tanba ne’e sira sei rekruta tan sidadaun sira ne’ebe interese servisu hodi asina kontratu halao servisu iha fatin kuarentina, izolamentu no pontu entrada sira.

“Dadus ida ne’e inklui ona servisu Covid-19 nian. Ita hare servisu prestasaun ba Covid-19 no servisu prestasaun regular tenke lao hotu, entau hare ba disponibilidade rekursu humanu la sufsiente. Tanba ne’e ita kontratu ona ema besik 300 ba servisu responde ba covid-19 nian hanesan fatin pontu entrada, kuarentian, izolamentu ba kazu lizeiru, izolamentu kazu moderadu no grave,” nia hateten hafoin partisipa iha serimonia lansamentu sistema informasaun rekursu humanu saúde (SIRUS), iha Hotel Novu Turismu, Dili.

Nia hateten numeru kazu positivu Covid-19 iha rai laran aumenta makas, automatikamente nesesidade rekursu humanu sei aumenta atu bele asegura prestasaun servisu atendimentu ba komunidade, liu-liu pasiente sira lao nafatin.

Iha parte seluk, Diretora Executiva Institutu Sensia Saúde (INS), Domingas da Costa Lereira hateten sira nafatin fo formasaun no kapasitasaun ba profesional saúde sira inklui jestor sira atu eleva sira nia abilidade iha area klinika nian no non klinika.

“Iha Covid-19, ho apoia husi OMS no parseiru seluk, ami elebora ona formasaun ba profesional saúde sira iha teritorio tomak ligadu ba vasinasaun nian. No ami konsege fo ona ba ema hamutuk nain 1,200 resin,” nia hateten.

Nia garantia formasaun sira ne’e kualidade tanba bazea ba guia no standarte nivel internasional nian, maibe importante atu nafatin halo monitorizasaun ba implementasaun hodi asegura atendimentu sira ne’e la ses husi guia ne’ebe iha.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04