Domingo, Maio 16, 2021

Manager Klinika Bairo Pite (KBP), Inacio dos Santos hateten husi pasiente 2,000 resin ne’ebe halo konsulta iha fulan Marsu tinan 2021, moras oin tolu maka rejistu a’as hanesan moras Infesaun Respiratoriu Aguda (ISPA) ho total kazu 533, moras kulit kazu 108, no moras teben aguda kazu 86 tanba kondisaun ambiente ne’ebe ladun diak.

Manager Klinika Bairo Pite (KBP), Inacio dos Santos hateten husi pasiente 2,000 resin ne’ebe halo konsulta iha fulan Marsu tinan 2021, moras oin tolu maka rejistu a’as.

Nia salienta iha fulan Abril nia laran numeru kazu ba moras oin tolu ne’e sei sa’e makas tanba impaktu husi inundasaun ne’ebe akontese iha loron 4 fulan Abril liu ba. Tanba bee lori tahu ten sira mai iha dalan publiku loron manas movimentu transporte ba mai hamosu rai rahun, no bee sira hetan kontaminasaun.

“Sintoma moras ISPA kuaza hanesan ho Covid-19, maibe ministerio da saúde no Organizasaun Mundial Saúde sira fo ona formasaun ba mediku sira kona ba sintoma ida ne’ebe maka diferente oituan ho ISPA atu identifika sintoma balun ne’ebe diferente oituan ho ISPA ami refere kedas ba laboratoriu halo teste swab,” nia hateten iha servisu fatin Bairo Pite, Dili.

Nia dehan sira la halo triajen ba Covid-19 tanba sira laiha ekipamentu teste nian, maibe wainhira identifika sintoma ruma ne’ebe diferente oituan ho ISPA sira haruka kedas pasiente ba laboratoriu atu hasai amostra hodi halo teste.

Nia hatutan evolusaun surtu Covid-19 iha rai laran agora tama klasifikasaun transmisaun lokal, no moras infensaun respiratoriu aguda ne’ebe sintoma kuaze hanesan rejistu a’as iha fasilidade hotu iha teritorio tomak difisil atu halo diferensia ba moras ISPA no Covid-19.

Nia informa moras kulit ne’ebe rejistu a’as maka katar ne’ebe grave tanba hetan infesaun husi bee ne’ebe kontaminadu ho bakteria tanba ne’e tratamentu maioria utiliza antibiotika.

Iha parte seluk, Diretur Servisu Saúde Munisipiu Bobonaro, João Baptista Mau Cardoso hateten dadaun ne’e sira preokupa makas ba surtu Covid-19, maibe epidemiologia moras regular seluk mos afeta makas komunidade nia saúde.

“Moras regular ne’ebe maka ita preokupa oituan maka dengue, no moras seluk hanesan infesaun respiratoriu aguda no diareia maka domina numeru konsulta iha fasilidade saúde hotu iha munisipio laran,” nia hateten.

Nia dehan numeru moras dengue ne’ebe rejistu hamutuk ona nain 27, maioria dengeu moderadu tanba ne’e pasiente sira konsege rekuperadu hotu hafoin hetan tratamentu iha fasilidade saúde.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04