Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Diretora Nasional Rekursu Humanu, iha Ministerio da Saúde, Tomasia de Sousa hateten mediku espesialista Timoroan nain 13 ne’ebe to’o ona husi Cuba sei koloka balun ba iha sala Intensive Care Unit (ICU) ba pasiente Covid-19 iha hospital Antonio Carvalho, Lahane, tanba sira barak mak hasai estudu espesializadu ba kuidadu intensivu.

Diretora Nasional Rekursu Humanu, iha Ministerio da Saúde, Tomasia de Sousa hateten mediku espesialista Timoroan nain 13 ne’ebe to’o ona husi Cuba sei koloka balun ba iha sala Intensive Care Unit (ICU) ba pasiente Covid-19 iha hospital Antonio Carvalho, Lahane, tanba sira barak mak hasai estudu espesializadu ba kuidadu intensivu.

Nia salienta iha loron 30 fulan Marsu, mediku espesialista sira ne’e to’o ona iha Timor-Leste, no sira kumpri hela protokolu preventivu surtu Covid-19 nian ba konfinamentu durante loron 14.

“Sira nain 13 to’o ona mai, sira ne’e ami prosesu ona ba Komisaun Funsaun Publika atu reativa sira nia servisu no rekoloka sira tuir area espesialidade. Sira nia espesialidade mesak diak no importante deit atu responde ba situasaun Covid-19,” nia hateten iha servisu fatin Kaikoli, Dili.

Nia dehan mediku sira ne’e to’o iha tempu ne’ebe oportunu tebes atu reforsa mediku espesialista eziste hodi fo atendimentu ba pasiente sira iha sala ICU, ne’ebe governu prepara ona hodi responde ba situasaun grave.

Nia hateten iha fatin izolamentu ida presiza rekursu humanu hanesan mediku espesialista ida, mediku jeral, enfermeiru, tekniku laboratoriu no farmasista, ne’ebe halo rotasaun. No iha sala ICU sei presiza rekursu mediku espesialista ba area oioin.

Nia hatutan mediku sira ne’e sai husi Timor-Leste iha fulan Dezembru tinan 2017 ba iha Cuba hodi kontinua estudu iha area espesialidade oioin hanesan kardiolojia, kuidadu intensivu, nefrologia, neurologia no seluk tan ne’ebe importante no nesesario.

Nia informa total numeru mediku espesialidade Timoroan hamutuk nain 54 inklui ona sira nain 13 ne’ebe to’o iha hodiseik.

Iha parte seluk, komunidade Antonio Soares hateten agradese governu bele kordena no fasilita mediku Timor oan sira fila fali mai ajuda povu tanba situasaun agora tama ona iha transmisaun lokal signifika ema barak sei tama iha izolamentu.

“Ita agradese sira to’o ona mai hodi apoia sira ne’ebe iha ne’e ona hamutuk hodi halao servisu salva povu husi moras a’at ida ne’e,” nia hateten.

Nia dehan numeru moras ne’e kada loron aumenta ba beibeik no hadae’t ona ba munisipio balun, no alende ne’e iha mos moras seluk ne’ebe afeta komunidade sira tanba ne’e importante tebes atu mobilize rekursu intermus ema, fasilidade no ekipamentu atu garantia servisu kuidadu saúde ba komunidade sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04