Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Diretora Nasional Rekursu Humanu, iha Ministerio da Saúde, Tomasia de Sousa hateten funsionario publiku 5,000 resin permamente ne’ebe ministerio iha la sufisiente atu responde ba surtu Covid-19 no garante servisu esensial sira iha fasilidade saúde hotu husi postu saúde to’o hospital, tanba ne’e sira kontratu tan profesionais saúde hamutuk nain 300 atu apoia servisu responde ba surtu Covid-19.

Diretora Nasional Rekursu Humanu, iha Ministerio da Saúde, Tomasia de Sousa hateten funsionario publiku 5,000 resin permamente ne’ebe ministerio iha la sufisiente atu responde ba surtu Covid-19 no garante servisu esensial sira iha fasilidade saúde hotu husi postu saúde to’o hospital.

Nia salienta 5,000 funsionario permanente ne’e kompostu husi 4,100 rejime espesial hanesan mediku espesialista, mediku jeral, enfermeiru, parteira no tekniku aliadu sira, no 1,000 resin rejime jeral apoia servisu administrasaun sira.

“Ami nia forsa trabalho kuaze 5,000 resin sira prontu iha fasilidade saúde atu halao servisu esensial sira no responde ba surtu Covid-19. Atu dehan deit katak forsa trabalho ne’ebe iha oras ne’e dadaun sei menus, maibe ami mos tau iha planu atu aumenta tan rekursu hodi apoia ba iha sistema nasional saúde.

Ba Covid-19 nian, ami kontratu profesional saúde besik 300 haforsa ami nia forsa trabalho ne’ebe eziste atu apoia servisu iha fatin kuarentina no izolamentu, no ita hare kazu ne’ebe sa’e ba lorloron signifika estabelesementu fatin izolamentu sei aumenta,” nia hateten iha servisu fatin Kaikoli, Dili.

Nia dehan sira halo ona mapeamentu atu bele ajuda halo jestaun ne’ebe diak ba rekursu humanu ne’ebe iha hodi responde ba situasaun agora tanba hare ba evolusaun kazu ne’ebe iha aumenta ba beibeik no governu mos hari ona fatin izolamentu, kuarentina no laboratoriu iha munisipio sira.

Nia informa tinan ida ne’e, ministerio da saúde iha vaga hamutuk 320 ba funsionario publiku, no sira mos iha vaga rejime internatu kuaze 300 resin atu bele garantia servisu esensial sira iha fasilidade saúde sira hotu no servisu regular sira ne’ebe halao.

Iha parte seluk, Diretur Klinika Klibur Domin, Joaquim Soares hateten sira hetan kontaktu husi laboratoriu nasional husu atu apoia rekursu humanu no ekipamentu reforsa servisu laboratoriu nian hodi responde ba Covid-19.

Nia dehan sira iha tekniku laboratoriu nain 3 iha klinika Tibar, nain 1 iha munisipio Baucau no nain 1 iha sentru saúde Viqueque Vila, ne’ebe sira apoia ona servisu laboratoriu nian atu halo teste PCR ba sidadaun sira ne’ebe kontaktu besik ho kazu konfirmadu positivu Covid-19 no grupo risku sira iha munisipio refere.

“Ami agora dadaun suporta fali Covid-19 iha munisipio Baucau, Viqueque uza ami nia makina GeneXpart hodi halo teste ba ema sira ne’ebe deskonfia ba Covid-19, no laboratoriu nasional mos kordena hela ho ami atu utiliza mos ami nia makina iha ne’e atu apoia hodi halo teste ba Covid-19 iha nasional,” nia hateten.

Nia hateten servisu regular sira hanesan atividade outreach ba deteksaun kazu moras tubercolouse iha munisipio paradu hela, maibe servisu esensial kuidadu pasiente iha klinika kontinua lao nafatin.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04