Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Diretur Klinika Klibur Domin, Joaquim Soares hateten durante estado emergensia no aplikasaun serka sanitaria servisu kuidadu saúde ba pasiente moras tubercolouse iha klinika no komunidade laiha problema tanba medikamentu disponivel hela.

Diretur Klinika Klibur Domin, Joaquim Soares hateten durante estado emergensia no aplikasaun serka sanitaria servisu kuidadu saúde ba pasiente moras tubercolouse iha klinika no komunidade laiha problema tanba medikamentu disponivel hela.

Nia dehan sira nafatin simu pasiente referral husi fasilidade saúde sira, maibe pasiente ne’ebe ativu halo tratamentu intensivu iha klinika Tibar hamutuk nain 39. Pasiente sira ne’e periodu tratamentu lahanesan balun fulan rua no balun liu depende ba kondisaun.

“Kapasidade akumula pasiente ami bele simu pasiente to’o nain 80 tanba ne’e agora dadaun fatin balun mamuk hela,” nia hateten via telefone.

Nia dehan antes ne’e sira fo ona kapasitasaun ba pesoal voluntario sira iha komunidade atu bele akompanha pasiente sira hemu aimoruk lorloron tanba pasiente barak maka hela iha uma, maibe sira tenke konsumu aimoruk lorloron atu evita problema resistensia aimoruk.

Nia hatutan, pasiente sira ne’ebe baixa hela iha klinika, nain 4 maka pasiente resistensia ba aimoruk Rifampicin tanba ne’e tenke halo tratamentu ba aimoruk segundu ho durasaun ne’ebe kleur.

Nia haktuir, situasaun agora ligadu ba surtu Covid-19 perturbasaun makas liu ba servisu deteksaun kazu, hanesan hasai amostra no transportasaun amostra ba laboratoriu tanba limitasaun movimentu.

Nia informa sira iha atividade outreach hanesan buka tuir suspeitu moras tubercolouse atu hasai amostra halo diagnostika no halo mos tratamentu ba pasiente sira sofre moras tubercolouse iha munisipio Baucau, Viqueque no Liquisa, maibe atividade deteksaun kazu paradu hela tanba makina GeneXpart apoia fali ba teste Covid-19.

Iha parte seluk, Manager Klinika Bairo Pite, Inacio dos Santos hateten atividade screening iha munisipio sira dadaun ne’e suspende hela, maibe tratamentu ba pasiente TBC sira ne’ebe halo izolamentu iha Tibar no sira iha uma lorloron mai hemu aimoruk iha klinika kontinua lao nafatin.

Nia dehan durante ne’e alende halo konsulta ambulatorio, identifikasaun kazu intensivu no izolamentu ba kazu positivu, sira mos halao atividade screening iha munisipio Ermera, Covalima, Bobonaro, Liquisa atu buka tuir suspeitu moras TBC hodi halo diagnosa no tratamentu.

“Agora sira ne’ebe positivu ita halo izolamentu iha Tibar, no sira ne’ebe halo tratamentu Directly Observed Treatment (DOT) iha klinika lao normal hela. Maibe iha ema nain ida rua ne’ebe laiha transporte privado atu asesu mai klinika foti aimoruk durante aplikasaun serka sanitaria no konfinamentu obrigatorio laiha transporte publiku ne’ebe sirkula entau ita iha pesoal saúde no fasilidade motor tolu no kareta rua atu transporta medikamentu ba pasiente sira nia uma,” nia hateten.

Nia informa dadaun ne’e iha pasiente TBC ne’ebe ativu halo tratamentu kuaze 400 resin, kompostu husi nain 30 resin iha izolamentu Ismaik Tibar no barak liu iha uma, maibe kontinua konsumu aimoruk lorloron.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04