Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, doutor Rui Maria de Araújo anunsia ba publiku katak iha loron 24 fulan Marsu, husi 971 amostra ne’ebe halo analiza laboratoriu rezultado hatudu deteta tan kazu konfirmadu positivu Covid-19 nain 20 iha kapital Dili no nain 1 iha munisipio Baucau, signifika pasiente ativu halo tratamentu iha izolamentu sa’e ba 247.

Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, doutor Rui Maria de Araújo anunsia ba publiku katak iha loron 24 fulan Marsu, husi 971 amostra ne’ebe halo analiza laboratoriu rezultado hatudu deteta tan kazu konfirmadu positivu Covid-19 nain 20 iha kapital Dili no nain 1 iha munisipio Baucau, signifika pasiente ativu halo tratamentu iha izolamentu sa’e ba 247.

Nia salienta kazu foun 20 ne’ebe deteta iha munisipiu Dili, maioria iha istoria kontaktu ho kazu konfirmadu positivu sira seluk ne’ebe anunsia ona antes, no iha kazu 2 maka deteta liu husi atividade vijilansia sentinel iha sentru saude Comoro.

Alende ne’e, kazu foun 1 deteta iha munisipiu Baucau, kazu ne’e iha kontaktu besik ho kazu konfirmadu positivu ne’ebe anunsia ona iha loron hira liu ba iha aldeia Buile suku Babu tanba ne’e total kazu detetadu positivu iha munisipiu refere hamutuk nain 20, ne’ebe namkarik iha foku 7 hanesan aldeia Lutumutu suku Trilolo, aldeia Caiubilale Caibada, aldeia Afagua Wailili, aldeia Casmutu suku Buruma, aldeia Lamegua no aldeia Buile suku Bahu, no aldeia Builai suku Buibau.

“Fo aimoruk tuir sintoma ne’ebe iha, se laiha sintoma la presiza hemu aimoruk no konsumu hahan ne’ebe diak no nutriente la presiza mos hemu vitamina, importante nia labele iha komunidade nia leet atu hadaet virus ne’e ba ema seluk. Ne’e mak objetivu principal husi izolamentu,” nia dehan.

Nia dehan ema positivu Covid-19 fahe ba kategoria hat maka hanesan grupo lahatudu sintomas signifika virus iha isin maibe isin rasik konsegue defende ataka husi virus entau la mosu sintomas, no grupo kazu sira hatudu sintomas fahe ba tolu maka lizeiru, moderadu no grave.

Nia haktuir protokolu tratamentu iha rai laran ba kazu lizeiru hanesan isin manas, inus been, mear fo deit aimoruk hodi rezolve isin manas no mear, no kazu moderadu signifika pasiente sente dificuldade dada iis entaun intervensaun oxygen no fo mos aimoruk ba moras sira seluk ne’ebe sofre, no kazu grave pasiente labele dada iis maka halo intervensaun ventilador atu ajuda.

Nia informa evolusaun surtu Covid-19 iha munisipiu seluk inklui Rejiaun Espesial Oecusse Ambeno (RAEOA) la rejistu kazu foun, maibe atividade vijilansia sentinela kontinua lao nafatin.

Iha oportunidade ne’e nia apela nafatin ba populasaun tomak, liu-liu munisipiu ne’ebe rejistu kazu hanesan Dili, Baucau, Viqueque, Lautem, inklui RAEOA atu hakmatek iha uma laran, evita halibur malu, no wainhira sai husi uma labele haluhan proteje aan ho meus uza maskara, fase liman beibiek ho sabaun, mantein distansia fisiku no evita konse liman ba matan, inus no ibun.

Dadus jeral evolusaun kazu Covid-19 iha loron 24 fulan Marsu hatudu, kazu foun 21, rekuperadu nain ida no ativu iha nain 247.

Iha parte seluk, Presidente Câmara do Comércio e Indústria de Timor-Leste (CCI-TL), emprezario Oscar Lima sente preokupa ho evolusaun surtu Covid-19 iha rai laran, liu-liu iha kapital Dili ne’ebe kada loron numeru kazu afetado aumenta beibeik.

Nia dehan situasaun ekonomia iha rai laran grave tanba atividade ekonomika lao ladiak sirkulasaun osan ladun dia iha komunidade nia let.

“Agora ita lahatene atu halo oinsa ekonomia bele lao, tanba laiha ekomia iha mundu book aan se kazu kontinua nafatin hanesan agora, ita sorte la hetan ema mate, maibe kuandu ita nia ema mate maka sei pior liu tan,” nia hateten.

Nia dehan sidadaun hotu tenke fo fiar no apoia governu atu toma desizaun hodi analiza no atua surtu ida ne’e tanba bainhira governu susesu responde ba surtu ida ne’e maka ekonomia rai laran bele lao diak fali.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04